home page

USŁUGI,
INFORMACJE

Regulamin BPŁ (pdf)


BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (PRZYPISY, CYTOWANIA) z przykładami


INFORMACJE DLA AUTORÓW PRAC NAUKOWYCH,
m.in. magisterskich i dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i in.

W załączonym pliku znajdą Państwo wybrane elementy przypisów wraz z przykładami - bibliografia_zalacznikowa.pdf

Do opracowań naukowych (pracy magisterskiej, dyplomowej) powinien być załączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych przy pisaniu pracy. Jest to "Bibliografia załącznikowa". Wykaz umieszczony na końcu pracy powinien być uszeregowany alfabetycznie według haseł autorskich (a w przypadku ich braku - tytułowych) oraz ponumerowany.

Przy sporządzaniu przypisów pomocna będzie norma PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

Podstawowe zasady opracowania przypisów:

 • informacje zawarte w przypisach powinny zawierać jednoznaczną identyfikację cytowanego materiału;
 • dane powinny być przejęte z cytowanego zasobu informacji;
 • zaleca się, aby dane zawarte w przypisie odzwierciedlały specyfikę egzemplarza lub wystąpienia dokumentu, który został wykorzystany;
 • w przypadku dokumentów online, które mogą ulec zmianie, dane te obejmują lokalizację sieciową wersji, z której skorzystano, oraz datę dostępu do dokumentu;
 • we wszystkich przypisach umieszczonych w dokumencie należy stosować jednolity styl, format i interpunkcję.


W sporządzaniu bibliografii oryginalnych dokumentów w języku rosyjskim i innych słowiańskich pomoże tabela transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie>>UWAGA! DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:  Ogromną pomocą w sporządzaniu bibliografii załącznikowej są aplikacje internetowe (programy) np. Endnote Web >> .  Polecamy bezpłatne kursy-prezentacje online na platformie WIKAMP edu.p.lodz.pl Literatura naukowa Moduł 4. Narzędzia do zarządzania bibliografią załącznikową.


WYBÓR KSIĄŻEK NA TEMAT TECHNIKI PISANIA PRAC NAUKOWYCH
  dostępne do korzystania na miejscu w Oddziale Promocji i Informacji

 • Boć, Jan: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Ltd, 1995.
 • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Warszawa, 1994.
 • Godziszewski, Jerzy: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. Zielona Góra: TNOiK, 1987.
 • Lindsay, David: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politech. Wroc., 1995.
 • Opoka, Ewa. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice, Wydaw. Politech. Śląskiej, 2001.
 • Pieter, Józef: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa: PWN, 1975.
 • Pioterek, Paweł; Zieleniecka, Barbara: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań: Wydaw. Wyż. Szk. Bank., 1997.
 • Rajczyk, Jarosław; Rajczyk, Marlena; Respondek, Zbigniew. Wytyczne do  przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, 2004.
 • Pabian, Arnold; Gworys, Wiesław. Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów. Częstochowa, 1997.
 • Pułło, Andrzej: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Praw. PWN, 2000.
 • Urban, Stanisław; Ładoński, Wiesław. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997.
 • Woźniak, Krzysztof: O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny. Warszawa: PWN, 1998.
 • Zajączkowski, Mirosław: Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 1986

WYBÓR STRON INTERNETOWYCH NA TEMAT TECHNIKI PISANIA PRAC NAUKOWYCH
(strony ogólnodostępne)


Copyright © 2015 Biblioteka Politechniki Łódzkiej