Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Powrót do źródeł elektronicznych

Dostępy testowe

Dostęp spoza sieci


Źródła  licencjonowane alfabetycznie

Źródła licencjonowane   dziedzinowo

Dla poszczególnych  Wydziałów

Źródła ogólnodostępne zagraniczne


Informacja patentowa

Katalogi i zbioryPolskie, ogólnodostępne bazy danych oraz pełne teksty niektórych czasopism
Wybór adresów internetowych

Układ alfabetyczny                Układ dziedzinowy


A |  B  | C  | D  F   |  G  |  H  I  |  J  K  |  O  | P  |  R  |  T  |  U  W  |  Z
Nazwa (link do bazy)

Zawartość

A

Acta Scientarum Polonorum

Zbiór czasopism naukowych, założonych przez polskie uczelnie rolnicze w 2001 r. Tematyka m in.: budownictwo (konstr. + architektura); biotechnologia, kształtowanie środowiska; technologia drewna; technologia żywności.


AGRO

Artykuły z czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim (>1000 tyt.). Tematyka: rolnictwo, przemysł spożywczy, technologia żywności, przemysł drzewny, leśnictwo, weterynaria, ochrona środowisk.


ARIANTA

Wyszukiwarka czasopism, dane bibliograficzne naukowych i fachowych  polskich e-czasopism.


Arton - Polska Literatura Humanistyczna

Baza jest współtworzona przez konsorcjum siedmiu polskich uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski,Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Śląski, który jest koordynatorem. Za podstawę do wprowadzania danych przyjęto 26 czasopism wyróżnionych przez Zespół Nauk Humanistycznych. W bazie  indeksowane są wszystkie typy dokumentów publikowane w wybranych czasopismach: artykuły, recenzje, polemiki, sprawozdania, nekrologi, glosy i in. wraz z pełną bibliografią załącznikową.


Automatyka, Elektryka, Zakłócenia

E-pismo naukowo-techniczne dla praktyków, wydawane przez  INFOTECH. Bezpłatnie udostępniane są artykuły, pełne teksty (pdf), bez możliwości wydruku.

B

BASPAW


Specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona w Instytucie Spawalnictwa, obejmująca artykuły z literatury światowej.


BazEkon


Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych. Wybrane artykuły dostępne są pełnotekstowo (30 tytułów czasopism).


BazHum

Polskie czasopisma z zakresu nauk humanistycznych.


BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska.


BazTOL

Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych. Dziedzinowy przewodnik po polskich zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości, głównie nauki techniczne na poziomie akademickim.


Bazy botaniczne Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

Botaniczne bazy danych są tworzone przez Instytut Botaniki im. WładysławaSzafera, PAN w Krakowie. W ich skład wchodzą:

 • Baza Roślin Naczyniowych- obejmuje około 6000 nazw łacińskich i ponad 4000 nazw polskich wszystkich (około 2750) gatunków roślin naczyniowych występujących w Polsce.
 • Polskie Zbiory Zielnikowe – możemy wyszukiwać po ich miejscu występowania
 • Bazy Fykologiczne - Zebrana literatura sięga od roku 1472 po rok 1990. Obejmuje: pozycje dotyczące współczesnej i kopalnej flory glonów Polski.
 • Ostoje Roślinne - to europejska sieć obszarów o szczególnym znaczeniu dla zachowania różnorodności gatunkowej wszystkich grup flory w Europie
 • Bazy Czasopism IB PAN

BIBLIO

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej - czasopisma, książki, referaty, recenzje, tłumaczenia, patenty pracowników PŁ.


Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa


Bibliografia Geografii Polskiej

Artykuły z czasopism, książki, mapy i atlasy.


Bibliografia Zawartości Czasopism

Bazy Biblioteki Narodowej - artykuły z czasopism polskich.


Biblioteka Nauki

Centrum Otwartej Nauki (CEON), bazy bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe, BazEkon, AGRO, CEJS - Central European Journal of SocialSciences and Humanites, BazTech, Muzeum Historii Polski, DML-PL, PSJD - Polish Scientific Journals Database.


BIMET

Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych.

C

Centralna Baza Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Baza zawiera szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalną dokumentacje geologiczną, opracowania z różnych dziedzin geologii oraz mapy geologiczne i jaskinie Polski.


Centrum Otwartej Nauki

CEON

Centrum Otwartej Nauki działa na rzecz rozwoju otwartych modeli komunikacji naukowej w Polsce. Budujemy infrastrukturę otwartej nauki, oferujemy narzędzia prawne służące otwartości w nauce, badamy otwarte modele i wypracowujemy kompleksowe rozwiązania dla otwartej nauki.


Contemporary Economics

ISSN 2084-0745

Czasopismo wydawane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie


CYBRA

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa: książki, czasopisma, rozprawy doktorskie i in.


Czasopisma elektroniczne AGH

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej, m.in. Automatyka, Ekonomia menedżerska,  Elektrotechnika i elektronika, Geodezja, Geologia, Górnictwo i geoinżynieria , Inżynieria środowiska, Studia humanistyczne, Telekomunikacja cyfrowa - technologie i usługi, Wiertnictwo nafta gaz i Zagadnienia techniczno-ekonomiczne.

D

DML-PL

The Polish Digital Mathematics Library - pełne teksty polskich czasopism i książek.

E

E-mentor

Czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej wydawane we współpracy z FPAKE (Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych). Tematyka: e-biznes, zarządzanie wiedzą, kształcenie ustawiczne, e-learning.


E-Publikacje Nauki Polskiej

Baza pełnotekstowa zbiór publikacji naukowych w wersji elektronicznej z różnych dziedzin nauki,  wydawanych przez polskie uczelnie (gł. niepaństwowe), instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea.


Edukacja Ustawiczna Dorosłych

EUR-Lex

Baza zawiera akty prawnych Unii Europejskiej, umożliwia bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, aktów prawnych UE (unijne traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej itp.), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi itp.), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia itp.), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA, streszczeń unijnych aktów prawnych. 

F

Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych

Katalog przeszukujący wszystkie polskie biblioteki cyfrowe, niemal 120 000 publikacji.

G

GUS – publikacje

Zawartość bazy to publikacje GUS (Głównego Urzędu Statystycznego). Baza zawiera publikacje bieżące od 2015 r.

I

INFONA - Portal Komunikacji Naukowej

zawiera otwarte polskie treści naukowe np. AGRO, BazTech
oraz
licencjonowane zasoby zagraniczne
(m.in. ACS, Elsevier, Springer, IEEE, Wiley).

Logowanie do treści licencjonowanych - przez instytucję: należy wybrać "Politechnika Łódzka".
Nazwa (imie.nazwisko) oraz  hasło jak jak do poczty PŁ


Instytut Badawczy Leśnictwa

Bibliograficzne bazy danych, artykuły z czasopism, książki, komunikaty, tematyka: leśnictwo i gospodarka leśna.


Instytut Geologiczny

18 baz danych m.in.:

- Baza danych geośrodowiskowych

- Bibliografia geologiczna Polski 1989-2005

- Centralna Baza Danych Geologicznych

- Surowce mineralne Polski


Instytucje naukowe
(serwis Nauka Polska)


Informacje o jednostkach naukowych: szkołach wyższych, placówkach Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, archiwach, muzeach, bibliotekach naukowych.


Internetowy System Aktów Prawnych

Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego -  ujednolicone teksty ustaw przepisy prawne.


ITB - bazy Instytutu Techniki Budowlanej

Centralna baza aprobat technicznych, baza bieżących aprobat technicznych, baza certyfikatów ITB, baza obowiązujących certyfikatów ITB.

K

Konferencje, targi, wystawy

(serwis Nauka Polska)

Informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach naukowych oraz wydarzeniach zarówno zakończonych, jak i planowanych.

L

Ludzie nauki

(serwis Nauka Polska)

Informacje m.in. o naukowcach co najmniej ze stopniem doktora, polskich uczonych pracujących i mieszkających za granicą.

N

Nauka Polska

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

P

PAN - Czytelnia czasopism

Czasopisma wydawane przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.


PAN - Portal Wiedzy

Pełne teksty artykułów z czasopism wydawanych przez PAN.


Polska Bibliografia Naukowa

Portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on


Portal Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopisma recenzowane, wydawane m.in. przez Uniwersytet Jagielloński. Tematyka: humanistyka, nauki społeczne, nauki ścisłe, przyrodnicze i medycyna.
Część tytułów dostępna odpłatnie.


Prace badawcze - SYNABAInformacje o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych, ekspertyzach naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych.


Prace Instytutu Lotnictwa

Tematyka publikacji jest ściśle związana z obszarem działalności Instytutu, w szczególności z realizowanymi tu projektami i pracami naukowymi oraz organizowanymi konferencjami naukowymi. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.


PRESSto.

Platforma otwartych czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które  publikowane są w modelu otwartym (open access) co oznacza, że artykuły dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników internetu na podstawie licencji Creative Commons.


Problemy eksploatacji

Przegląd Geologiczny

R

Regionalia

System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego. Piśmiennictwo regionu łódzkiego, artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim.


Roczniki statystyczne

Dostęp do roczników statystycznych na portalu informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego oraz do różnych opracowań statystycznych zbiorczych, banku danych lokalnych, słownika pojęć oraz do bazy demografia zawierającej dane statystyczne charakteryzujące sytuację demograficzną w Polsce.

S

SAWIOS

Baza bibliograficzna, artykuły ze specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów). Tematyka: obróbka powierzchni wiórowa, ścierna, erozyjna, obrabiarki, narzędzia, technologie, powłoki, nowe materiały i in.


SIBROL

System Informacji o Badaniach Rolniczych, rejestruje opisy projektów badawczych, sprawozdania końcowe, informacje o publikacjach.


SPORT

Baza bibliograficzna tworzona przez Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych. Zakres tematyczny to sport, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka i rekreacja. 


Sprawy Nauki

Miesięcznik publicystyczno-informacyjny (2006- ) Witryna internetowa proponuje artykuły informacyjne, wprowadzające do wielu dziedzin nauki oraz na temat wydarzeń w świecie nauki. Wiele artykułów dostępnych online w pełnych tekstach.


SYMPOnet

Baza zawiera informacje o materiałach z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów krajowych i zagranicznych z zakresu techniki i nauk ścisłych, gromadzonych przez ponad 60 bibliotek technicznych w kraju.


System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

Artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne, akty prawne – abstrakty.


Świat Nauki

Polskie wydanie Scientific American. Pismo opisuje najnowsze odkrycia, techniki i technologie. Na jego łamach wypowiadają się największe autorytety naukowe, laureaci Nagród Nobla, ludzie o nazwiskach znanych z podręczników i encyklopedii. Niektóre artykuły dostępne są pełnotekstowo.

T

Technologia i Automatyzacja Montażu

W

Wiedza i Życie

Pismo popularnonaukowe wydawane od 1926 r.  Dostępnych kilka poprzednich numerów i wybrane artykuły w archiwum (pełne teksty). Można przeszukiwać po słowach z tekstu zgromadzone w serwisach Agory artykuły z tego i innych czasopism, w wyniku przeszukiwania otrzymamy pełne teksty artykułów.


Wirtualna Biblioteka Nauki

System naukowego udostępniania baz danych, polskie i zagraniczne abstraktowe bazy danych oraz pełnotekstowe serwisy czasopism.UKŁAD DZIEDZINOWY

administracja

nauka w Polsce


technika,  inżynieria,

nauki przyrodnicze, górnictwo,

hutnictwo, metalurgia

prawo,ekonomia,  finanse, bankowość, rachunkowość,  zarządzanie, biznes


rolnictwo, leśnictwo, gospodarka żywnościowa, przetwórstwo żywności


wielodziedzinowe, nauka, nauczanie, dydaktyka

wojskowość

Unia Europejska

 • CORDIS unijny serwis informacyjny na temat badań i innowacyjności - ukazał się w wersji polskojęzycznej. Serwis ma się przyczynić do zwiększenia polskiego uczestnictwa w programach badawczych Unii Europejskiej. Jest to serwis interaktywny, zawierający 125 tysięcy stron internetowych. "Szukanie zaawansowane" pozwala na wyszukiwanie w 10 kategoriach w ramach ponad 20 tematów-aspektów: atomistyka, bezpieczeństwo, biologia, biotechnologia, budownictwo, edukacja, ekonomia, energia, nnowacje, informacja-media, magazynowanie, matematyka, medycyna-zdrowie, metrologia, nauki o ziemi, ochrona środowiska, odpady, paliwa, prawo-prawodawstwo, przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, społeczeństwo, technologia materiałów, telekomunikacja, transport, współpraca, żywność.
 • Portal Unii Europejskiej w 20 językach europejskich, w tym po polsku. http://europa.eu
 • Wydawnictwo Unii Europejskiej
 • na stronie: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (z możliwością przeszukiwania) - dostępy płatne, newsletter, informacje.
 • Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej - bezpłatne pełne teksty.
 • Polska w UE
 • Centrum Integracji Europejskiej - Sekretariat Europejski
 • Instytut Europejski - Łódź

Normy i jednostki normalizacyjne

prawo w interneciePolitechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej