Strona Biblioteki PŁ

   

            Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Szkolenie biblioteczne
obowiązkowe dla I roku PŁ
2016/2017


Webinaria

Kursy e-learningowe na platformie WIKAMP

Zajęcia dydaktyczne dla dyplomantów i doktorantów

KURSY I SZKOLENIA
dla użytkowników Biblioteki PŁ

Biblioteka prowadzi cykliczne, bezpłatne zajęcia dydaktyczne z zakresu informacji naukowo-technicznej oraz bezpłatne szkolenia dla zorganizowanych grup użytkowników na kilku poziomach zaawansowania.Organizowane są również zajęcia instruktażowe dotyczące obsługi  zakupionych przez BPŁ baz danych, serwisów czy programów. Oferowane bywają przez producentów i sprzedawców poszczególnych produktów jak również przez Bibliotekę. Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: opi@lib.p.lodz.pl


Webinaria z Web of Science - 29.05-1.06.2017

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z Web of Science w języku polskim.

  • Jak założyć konto i ułatwić sobie pracę korzystając z platformy Web of Science?
  • Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje?
  • Jak wyszukać patenty na platformie Web of Science?

Web of Science - personalizacja
29 maja 2017 godz.13.00 zarejestruj się 
1 czerwca 2017 godz.10.00 zarejestruj się

Essential Science Indicators na platformie InCites
30 maja 2017 godz.10.00 zarejestruj się
1 czerwca 2017 godz. 13.00 zarejestruj się

Web of Science - baza patentów Derwent Innovations Index
29 maja 2017 godz.15.00 zarejestruj się
30 maja 2017 godz.13.00 zarejestruj się

PLAKAT


Przedmiot "SZKOLENIE BIBLIOTECZNE"

Przedmiot "Szkolenie biblioteczne" jest przedmiotem obowiązkowym dla 1. roku I oraz II stopnia studiów Politechniki Łódzkiej, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Od roku akademickiego 2011/2012 przedmiot jest realizowany metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy WIKAMP.

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia w PŁ z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje biblioteka szkoły wyższej oraz z metodami wyszukiwania literatury. Przedmiot jest realizowany w semestrze pierwszym. przedmiotu - szczegółyKursy  online przygotowane przez bibliotekarzy

Biblioteka PŁ uruchomiła szereg kursów e-learningowych na platformie WIKAMP (http://edu.p.lodz.pl), które powinny wspomóc użytkowników w nauce, pracy dydaktycznej i badawczo-naukowej, a także w trakcie przygotowywania analizy dorobku naukowego. Z materiałów dydaktycznych można korzystać w dowolnym czasie, bez ograniczeń. Szczegółowe informacje znajdują się we wstępie do każdego kursu.

BIBLIOMETRIA - CYTOWANIA

Celem kursu jest przedstawienie metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy cytowań publikacji na podstawie baz: Web of Science i Scopus oraz oznaczania indeksu Hirscha, ustalenia wskaźnika Impact Factor i kwartylu, punktacji MNiSW oraz listy filadelfijskiej dla publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych.

Adresowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej.

LITERATURA NAUKOWA 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętnego wyszukania relewantnej literatury, określenia stanu badań i wiedzy dla wybranej dziedziny nauki, wspierającej proces dydaktyczny i badania naukowe.

Adresowany jest do studentów (szczególnie przystępujących do pisania prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich), doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Celem kursu jest ukształtowanie umiejętności wyszukiwania literatury w polskich i zagranicznych źródłach informacji naukowej. Dodatkowo w kursie zaprezentowane zostały narzędzia do tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów, wspomagające gromadzenie danych bibliograficznych i zarządzanie nimi.

PRAWO AUTORSKIE DLA STUDENTÓW

W kursie zostaną omówione wybrane aspekty prawa autorskiego przydatne zarówno studentom studiów zaocznych, jak i stacjonarnych, którzy w procesie uczenia wykorzystują liczne źródła internetowe na co dzień. Za materiały przykładowe do omawianych terminów i zagadnień posłużą m.in. obiekty cyfrowe udostępniane w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA.

Głównym celem tych działań jest zwiększenie świadomości prawnoautorskiej wśród studentów – jakie są ich prawa i obowiązki – jako twórców sprawozdań laboratoryjnych czy innych opracowań oraz jako potencjalnych autorów prac inżynierskich lub magisterskich.

Materiał kursu obejmuje szereg zagadnień związanych pośrednio i bezpośrednio m.in. z obowiązującą ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z kodeksem cywilnym oraz uchwałą Senatu PŁ nr 2/2013. Uzupełnieniem kursu jest moduł dotyczący rodzajów licencji na oprogramowanie komputerowe dedykowany nie tylko studentom kierunków informatycznych.

Adresowany jest do studentów Politechniki Łódzkiej.
Zajęcia
dydaktyczne dla dyplomantów, doktorantów, studentów ...


KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH  - OFERTA ZAJĘĆ

CEL ZAJĘĆ
Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi lub zaawansowanymi, w zależności od grupy odbiorców, zagadnieniami z zakresu pozyskiwania i efektywnego przetwarzania elektronicznych źródeł informacji, zarządzania bibliografią, interpretacji prawa autorskiego oraz komunikacji naukowej.

TEMATYKA
Na pełny program zajęć składają się następujące moduły:

  1. elektroniczne źródła informacji, w tym bazy i serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów literatury naukowej oraz otwarte zasoby edukacyjne
  2. zasady i praktyka tworzenia opisu bibliograficznego zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 oraz narzędzia do zarządzania bibliografią
  3. elementy prawa autorskiego - dozwolony użytek, prawo cytatu, prawa i obowiązki wynikające z "Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej …" w Politechnice Łódzkiej (Uchwała Nr 03/2015 r.)
  4. informacja normalizacyjna i patentowa
  5. komunikacja naukowa* - cytowania, tworzenie profili w Google Scholar, Mendeley (od  15.12.2016 mamy 2 trenerów z certyfikatami Elsevier), ResearchGate, repozytoria danych badawczych (moduł skierowany głównie do doktorantów)


ULOTKA

Jeśli wymieniona tematyka nie wyczerpuje państwa oczekiwań, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest przeprowadzenie zajęć dotyczących innych zagadnień seminaryjnych.

Ponadto Biblioteka Politechniki Łódzkiej organizuje spotkania i szkolenia dla grup spoza PŁ, w szczególności dla uczniów szkół średnich, studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, a także dla bibliotekarzy i nauczycieli.

Prosimy o zgłoszenia tel. 42 631 20 62, email: opi@lib.p.lodz.pl
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej