Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Usługi i informacje


Bibliografia pracowników Politechniki Łódzkiej

Bibliometria

Czasopisma punktowane

Biblioteki cyfrowe i repozytoria

Serwisy dla naukowców

Konferencje

Rozprawy doktorskie przed obroną

Informacja patentowaNAUKA

Szczegółowe zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych Politechniki Łódzkiej oraz obowiązki i uprawnienia użytkowników określone są w   Regulaminie Udostępniania Zbiorów i Usług w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.BIBLIOMETRIA - CYTOWANIA I ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA


Biblioteka świadczy usługi wykonywania analizy cytowań publikacji naukowych dla pracowników i jednostek PŁ w oparciu o dwie bazy danych:

WEB of SCIENCE Core Collection za lata: 1945 - na bieżąco.
Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika). Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście >Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

SCOPUS za lata: 1996 - na bieżąco.

Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

Oddział Zbiorów Elektronicznych służy pomocą  w sprawdzaniu wskaźników bibliometryczych (na podstawie dostępnych źródeł) takich jak:
  • liczba cytowań (całkowita liczba cytowań, średnia  liczba cytowań),
  • impact factor (wskaźnik cytowalności czasopisma - jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch  poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie),
  • indeks Hirscha (tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej).
Wszystkich zainteresowanych Pracowników prosimy o kontakt osobisty lub pocztą elektroniczną z Oddziałem Zbiorów Elektronicznych (pok. 305,  tel. 42 631 20 51, email: oze@lib.p.lodz.pl).CZASOPISMA PUNKTOWANE


Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ocenie parametrycznej uwzględniany jest dorobek naukowy jednostki m.in. na podstawie liczby punktów przyznanych publikacjom, których autorami są pracownicy danej jednostki.

Lista ta początkowo opierała się głównie na tzw. liście filadelfijskiej. Ustalił się podział na listę A (zbliżoną do listy filadelfijskiej) i listę B.

Wykaz czasopism naukowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i składa się z 3 części:

 • Części A -zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).BIBLIOTEKI CYFROWE I REPOZYTORIA


CYBRA to inaczej Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa, uruchomiona 2.02.2012 r. Można w niej znaleźć zeskanowane lub typu "digital born" materiały dydaktyczne i naukowe. Te cyfrowe zasoby pochodzą z bibliotek z regionu łódzkiego - głównie uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej. Projekt CYBRA jest realizowany dzięki współfinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Jednocześnie uczestnictwo w projekcie CYBRA jest otwarte dla innych zainteresowanych instytucji z regionu łódzkiego.


Federacja Bibliotek Cyfrowych - serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Europeana - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Została otwarta 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych. Europeana to wspólny punkt dostępu do zbiorów i katalogów o księgach bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia anglojęzycznym użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.

Narodowe Archiwum Cyfrowe - Centralne archiwum państwowe w Warszawie utworzone w 1955 roku. Celem utworzenia archiwum było usprawnienie archiwizacji poprzez wykorzystanie współczesnych technologii zapisu, przechowywania i udostępniania danych. Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje oraz konserwuje fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. W zbiorach NAC znajduje się 14 milionów zdjęć, 30 tysięcy nagrań dźwiękowych oraz 2 tysiące filmów.

Polona -  polska biblioteka cyfrowa uruchomiona w październiku 2006 roku. Jej celem jest przede wszystkim umożliwienie czytelnikom z kraju i całego świata kontaktu z książkami, czasopismami i innymi typami dokumentów, które składają się na obraz polskiej kultury, a które ze względu na ich wartość, unikatowość i często zły stan zachowania nie są udostępniane publicznie. Zawiera m.in. utwory największych polskich twórców, m.in. Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Kochanowskiego, pierwodruki literatury polskiej, wydawnictwa konspiracyjne okresu II wojny światowej.

Polska Biblioteka Internetowa - PBI ma w zamierzeniu gromadzić i udostępniać różnorodne publikacje w języku polskim poprzez internet. Jej zasoby mają m.in. ułatwiać edukację głównie osobom pochodzącym z małych miast, wsi czy innych regionów oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych. Zamierzeniem PBI jest przestrzeganie praw autorskich, z tego względu dostęp do części materiałów jest odpłatny.


Academica- cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych, system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej. System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system rezerwacji oraz bieżącą informację o bibliotekach, które przystąpiły do systemu. Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni jest bezpłatne, zarówno dla bibliotek, jak i ich użytkowników.


Biblioteka Europejska (The European Library - TEL) oferuje dostęp do zbiorów bibliotek narodowych Europy. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów bibliotecznych i umożliwia dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych. Stała się fundamentem uruchomionego w grudniu 2008 roku portalu Europeana, która umożliwia zintegrowany dostęp do cyfrowych zbiorów nie tylko najbardziej zasobnych bibliotek Europy, lecz również jej archiwów i muzeów.


Biblioteka Nauki (w serwisie CeON) to serwis prowadzony i rozwijany przez Platformę Otwartej Nauki, gromadzący między innymi zasoby sześciu baz polskich czasopism naukowych. Już ponad 400 czasopism ze wszystkich obszarów nauki jest w niej dostępnych w wersji pełnotekstowej. O dynamice rozwoju naszego serwisu świadczą liczby: w ciągu czterech miesięcy, od maja do września 2014 r., liczba artykułów dostępnych pełnotekstowo wzrosła o 30% – z 51 tys. do 67 tys. Biblioteka Nauki jest dobrze widoczna w wyszukiwarkach internetowych, w szczególności w Google Scholar, będącym dla wielu naukowców podstawowym źródłem wiedzy o publikacjach. Jest to możliwe m.in. dzięki stosowaniu metadanych zgodnych ze standardem Highwire Press oraz przystosowaniu struktury stron w serwisie do potrzeb programów indeksujących.


Otwórz Książkę - to cyfrowa kolekcja publikacji naukowych. Już 283 autorów, wśród których są między innymi Karol Modzelewski, Antoni Sułek, Sławomira Żerańska-Kominek, Jerzy Jedlicki i Ida Kurcz, udostępniło 468 książek, które można pobrać lub przeczytać w serwisie.Repozytorium CeON - daje polskim naukowcom możliwość prostego i szybkiego umieszczenia prac naukowych w otwartym dostępie. Z tej możliwości skorzystało już 4353 autorów, którzy udostępnili 6265 prac, w tym 4805 artykułów, 921 książek, 24 doktoraty, 131 materiałów konferencyjnych i 55 raportów. Dzięki temu ich publikacje są lepiej widoczne, łatwiejsze do wyszukiwania oraz częściej czytane i cytowane

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN - wielodziedzinowe Repozytorium Cyfrowe zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego. Zawartosć repozytorium wyselekcjonowano ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

CYRENA to inaczej CYfrowe REpozytorium NAuki, za główne cele tego projektu przyjęto m.in. udostępnianie wyników badań w różnej postaci oraz archiwizację szeroko pojętego dorobku naukowego macierzystej uczelni. Repozytorium ma charakter półotwarty, materiały w nim deponowane są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu w pełnym tekście, jak i z pewnymi ograniczeniami dostępu, przeglądania i ich pobierania.

arXiv  - repozytorium biblioteki Cornell University z fizyki, matematyki, informatyki, biologii i statystyki
Obszerne zestawienie polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów można znaleźć na stronie http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs

Światowy ranking repozytoriów: http://repositories.webometrics.info/en/Europe/PolandSERWISY DLA NAUKOWCÓW

RESEARCH GATE - bezpłatny, ogólnodostępny serwis społecznościowy dla naukowców. Funkcjonuje od 2008 r. Jest to typowy serwis społecznościowy - dla naukowców - wyposażony w dodatkowe narzędzia umożliwiające efektywną współpracę naukową. Sprawdza się także jako bezpłatny serwis czasopism - serwis artykułów naukowych (w dużej części pełnotekstowych).


RESEARCHER ID - międzynarodowy, interdyscyplinarny serwis społecznościowy naukowców. Jest on udostępniany bezpłatnie z platformy Web of Science. Każdy zarejestrowany naukowiec otrzymuje unikalny identyfikator - numer ID, co umożliwia jednoznaczną identyfikację autorstwa prac naukowych. Serwis pozwala na utworzenie własnego profilu z zastrzeżeniem pewnych treści jako prywatnych. Można łatwo utworzyć listę własnych publikacji naukowych w oparciu o wyszukiwanie w Web of Science.


ORCID jest międzynarodową, interdyscyplinarną organizacją non-profit, która pracuje na rzecz stworzenia i utrzymania rejestru unikalnych identyfikatorów dla naukowców. ORCID jest otwarty nie tylko dla wszystkich autorów, ale także na prawie każdy rodzaj pracy twórczej. Pozwala na przypisanie w profilu autora nie tylko klasycznego artykułu, ale także np. występu tanecznego. Możliwość taka istnieje dzięki wykorzystywanemu w systemie bazy CASRAI Output Standard. Baza nadaje każdemu autorowi unikalny, 16-cyfrowy numer identyfikacyjny -  ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID). To stałym, niepowtarzalny identyfikatorem dla autorów i naukowców. Zadaniem ORCID ID jest stworzenie nie lokalnej identyfikacji dla poszczególnych organizacji, czy poszczególnych baz, ale identyfikatora międzynarodowego. Bywa on nazywany DOI dla naukowców.

Academia.edu - Amerykański serwis z około siedmioma milionami użytkowników należy do największych na świecie w swojej naukowej kategorii. Academia.edu jest skierowana do naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Badacze umieszczają tam dane bibliograficzne swoich tekstów lub gotowe do ściągnięcia pliki.

Figshare jest narzędziem przeznaczonym dla badaczy, którzy w przyjazny i łatwy sposób chcą udostępnić swoje dane — założenie jest takie, aby było to możliwe w sposób jak najprostszy, ułatwiający cytowanie i dzielenie się materiałami w serwisach społecznościowych. W serwisie można zamieszczać różnego rodzaju materiały: pliki tekstowe, obrazy, pliki audio i wideo we wszystkich formatach. Wszystkie materiały są umieszczane przez badaczy na licencji Creative Commons (CC0 dla baz dany; CC-BY dla pozostałych materiałów) — dzięki czemu inni badacze mogą je użyć w swoich badaniach czy publikacjach.

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - Jednostka badawczo-rozwojowa zapewniająca dostęp do informacji o nauce polskiej poprzez publikację baz danych o instytucjach, projektach, publikacjach i konferencjach naukowych. Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Bazy danych OPI obejmują serwis NaukaPolska, system informacji o szkolnictwie wyższym POL-on, system wspomagania wyboru recenzentów oraz bazę aparatury badawczej.

Nauka Polska - serwis zawierający najstarsze bazy danych (prowadzone od 1990 roku), obejmujący następujące informacje:
 • Instytucje – instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe (państwowe i prywatne uczelnie, jednostki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze); instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki, muzea); organy administracji centralnej oraz instytucje i organizacje pozarządowe odpowiadające za kształt polityki naukowej państwa; towarzystwa; stowarzyszenia naukowe i fundacje działające na rzecz nauki.
 • Ludzie nauki – Polacy (posiadający co najmniej stopień doktora); uczeni polscy za granicą; obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych.
 • Prace badawcze (system SYNABA) – prace naukowe i badawczo-rozwojowe; prace doktorskie i habilitacyjne.
 • Konferencje naukowe, targi i wystawy – imprezy organizowane przez polskie instytucje związane z nauką.
 • Projekty archiwalne – projekty badawcze własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane i celowe.
POL-on - zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę departamentów resortu nauki, a także Centralnej Komisji ds. Stopnii i Tytułów. Gromadzi wszelkie dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zbiera także informacje o znajdujących się w posiadaniu uczelni laboratoriach i aparaturze badawczej, zbiorach bibliotecznych, przeprowadzanych inwestycjach, projektach naukowych, publikacjach, patentach czy dokonaniach upowszechniających naukę. Znaleźć tu można również wskaźniki ewaluacji uczelni.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) dostępna na stronie POL-on gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową. Przechowuje katalog osób w oparciu o system POL-on, który zbiera dane o zatrudnieniach, a także stopniach naukowych polskich naukowców. Katalog ten stanowi pokaźne, jednakże nie wyczerpujące źródło informacji o autorach. Dodatkowo każdy zainteresowany może zalogować się w systemie i podając swój numer PESEL utworzyć w systemie rekord autora. Tak utworzony rekord zostaje zapisany w systemie POL-on i autorowi można przypisać publikacje.

Platforma Otwartej Nauki - centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych. Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe – przede wszystkim artykuły – deponowane przez ich autorów (Repozytorium CeON).

Nauka w Polsce - serwis, który ma za zadanie popularyzację polskiej nauki. Można na nim znaleźć wiadomości takie jak: osiągnięcia polskich naukowców.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - jego głównym zadaniem jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Narodowe Centrum Nauki - jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Polska Akademia Nauk  - ogólnokrajowa, samodzielna instytucja naukowa służąca rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, modernizację warsztatów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych. Nagroda przyznawana przez Fundację zwana jest potocznie „polskim Noblem”. Przyznawana jest w czterech obszarach nauki za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.


Uwolnij Naukę - portal stworzony przez Koalicję Otwartej Nauki, który zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. W portalu znajdują się informacje o open access, otwartościowej polityce naukowej, porady dla autorów, bibliotek, uczelni i studentów, cykliczne przeglądy linków o OA i inne.INFORMACJA PATENTOWA

W Bibliotece znajduje się Ośrodek Informacji Patentowej, udostępniający patenty, czasopisma i literaturę związaną z ochroną własności intelektualnej. Udostępnia ponadto bazy danych (pełnotekstowe i bibliograficzne bazy patentów), w tym patentowe bazy online, rekomendowane przez Urząd Patentowy RP, udziela podstawowych informacji o zgłoszeniach patentowych, pomaga w wyszukiwaniu informacji patentowych oraz prowadzi szkolenia z z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz innych zainteresowanych użytkowników.  Więcej informacji na stronie Ośrodka.

Europejski Urząd Patentowy  - Organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej powołanej na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jego zadaniem jest przyznawanie patentów europejskich.

WIPO (World Intellectual Property Organization) - zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

Centrum Informacji IPR - jest serwisem poświęconym ochronie własności przemysłowej i intelektualnej dla przedsiębiorców, naukowców i każdego kto jest zainteresowany tą tematyką. Celem serwisu jest zwiększanie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej. Głównym założeniem jest dostarczanie zainteresowanym wszelkich informacji, które mogą być pomocne przy uzyskaniu ochrony prawnej posiadanych wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych.

Urząd Patentowy RP - realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności prywatnej, gromadzi i udostępnia dokumentacje i literaturę patentową, współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej.


Google Patent Search - wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku

ESPACENET - (polska instacja systemu wyszukiwawczego - pl.ESPACENET) - serwis European Patent Office; dane na temat ponad 50 mln patentów z całego świata; pełne teksty patentów amerykańskich, niemieckich, francuskich i brytyjskich, patentów europejskich (EP); pełne teksty zgłoszeń PCT (WO); dane bibliograficzne patentów z ponad 50 krajów, także z Polski (pełne teksty polskich opisów patentowych od nr 153901)

USPTO Patent Full-Text and Full-Page Image Databases, Trademark Electronic Search System (Tess) - serwis United States Patent and Trademark Office (USPTO); dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku; możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku; patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację; do przeglądania dokumentów konieczne jest zainstalowanie Alterna TIFF plug-in.

DEPATISNET - serwis Niemieckiego Urzędu Patentowego; niemieckie opisy patentowe i wzory użytkowe, obszerne zbiory międzynarodowe (WO, EP, US, JP, FR, GB, CH, AT);
polskie opisy patentowe od nr 153901; pełne teksty dostępne są w formacie pdf, wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów


PATENTSCOPE  - pełne teksty zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO); możliwe wyszukiwanie proste i zaawansowane, baza oferuje kilka dodatkowych funkcji: funkcję graficznego przedstawienie wyników wyszukiwania wg lat publikacji, zgłaszającego, kraju oraz podklas MKP oraz funkcję RSS

OAMI-ONLINE -
bazy danych wspólnotowych znaków towarowych i wzorów zdobniczych; Office for Harmonization in the Internal Market


Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa


Klasyfikacja patentowa US


Polska Izba Rzeczników Patentowych


PATENTMEN - witryna edukacyjna poświęcona ochronie własności intelektualnej i informacji patentowej, prowadzona przez Radę Rzeczników Patentowych


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej