Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Usługi i informacje


Szkolenie biblioteczne

Plan Biblioteki

Pliki do pobrania

Materiały informacyjne

Wsparcie pracy naukowej


POMOC

Szczegółowe zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych Politechniki Łódzkiej oraz obowiązki i uprawnienia użytkowników określone są w Regulaminie Udostępniania Zbiorów i Usług w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.SZKOLENIE BIBLIOTECZNE


"Szkolenie biblioteczne" jest przedmiotem obowiązkowym dla 1. roku I oraz II stopnia studiów Politechniki Łódzkiej, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Od roku akademickiego 2011/2012 przedmiot jest realizowany metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy WIKAMP - kurs  "Szkolenie biblioteczne".

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia w PŁ z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje biblioteka szkoły wyższej oraz z metodami wyszukiwania literatury. Przedmiot jest realizowany w semestrze pierwszym.

Zasady zaliczenia przedmiotu.


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Ulotka informacyjna o Bibliotece Głównej


Biblioteki filialne

Bibliografia załącznikowa


Rozmieszczenie zbiorów na 1 piętrze


Rozmieszczenie zbiorów na 2 piętrze


Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa

Normy w Bibliotece PŁ


Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej


Księgarnia w Bibliotece PŁ

 
E-zasoby dla poszczególnych wydziałówe-zasoby wielodziedzinowe


Mechaniczny

Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki


 Chemiczny


Technologii Materiałowych
i Wzornictwa TekstyliówBiotechnologii i Nauk
o Żywności


Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska


Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej


Organizacji
i Zarządzania


Inżynierii Procesowej
i Ochrony ŚrodowiskaWSPARCIE PRACY NAUKOWEJ


Bibliografia załącznikowa


Do opracowań naukowych (pracy magisterskiej, dyplomowej) powinien być załączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych przy pisaniu pracy. Jest to "Bibliografia załącznikowa". Wykaz umieszczony na końcu pracy powinien być uszeregowany alfabetycznie według haseł autorskich (a w przypadku ich braku - tytułowych) oraz ponumerowany.

W załączonym pliku znajdują się  wybrane elementy przypisów wraz z przykładami - bibliografia_zalacznikowa.pdf

Przy sporządzaniu przypisów pomocna będzie norma PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

Podstawowe zasady opracowania przypisów:
 • informacje zawarte w przypisach powinny zawierać jednoznaczną identyfikację cytowanego materiału;
 • dane powinny być przejęte z cytowanego zasobu informacji;
 • zaleca się, aby dane zawarte w przypisie odzwierciedlały specyfikę egzemplarza lub wystąpienia dokumentu, który został wykorzystany;
 • w przypadku dokumentów online, które mogą ulec zmianie, dane te obejmują lokalizację sieciową wersji, z której skorzystano, oraz datę dostępu do dokumentu;
 • we wszystkich przypisach umieszczonych w dokumencie należy stosować jednolity styl, format i interpunkcję.
W sporządzaniu bibliografii oryginalnych dokumentów w języku rosyjskim i innych słowiańskich pomoże tabela transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie.


Książki na temat pisania prac naukowych


  • Boć, Jan: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Ltd, 1995.

  • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Warszawa, 1994.

  • Godziszewski, Jerzy: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. Zielona Góra: TNOiK, 1987.

  • Lindsay, David: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politech. Wroc., 1995.

  • Opoka, Ewa. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice, Wydaw. Politech. Śląskiej, 1999.

  • Pioterek, Paweł; Zieleniecka, Barbara: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań: Wydaw. Wyż. Szk. Bank., 1997.

  • Rajczyk, Jarosław; Rajczyk, Marlena; Respondek, Zbigniew. Wytyczne do  przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, 2004.

  • Pabian, Arnold; Gworys, Wiesław. Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów. Częstochowa, 1997.

  • Pułło, Andrzej: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Praw. PWN, 2000.

  • Urban, Stanisław; Ładoński, Wiesław. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997.

  • Woźniak, Krzysztof: O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny. Warszawa: PWN, 1998.

  • Zajączkowski, Mirosław: Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 1986

Wymienione pozycje można znaleŸć w katalogu - książki dostępne są w wolnym dostępie.


Strony internetowe na temat techniki pisania prac naukowych
Wyciąg z regulaminu PŁ dotyczący pracy dyplomowej


Rozdział 10. PRACA DYPLOMOWA

§30
1. Pracę dyplomową objętą programem kształcenia studiów pierwszego stopnia student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową pracownika Uczelni ze stopniem doktora, nie będącego nauczycielem akademickim lub specjalistą spoza Uczelni.

2. Pracę dyplomową objętą programem kształcenia studiów drugiego stopnia student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego: profesora lub adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową pracownika Uczelni ze stopniem doktora lub specjalistę spoza uczelni.

3. Temat i zakres pracy dyplomowej muszą być zgodne z efektami kształcenia określonymi dla danego kierunku i poziomu kształcenia. Tematykę pracy dyplomowej może także zaproponować student.

4. Tematy oraz kierujących pracami dyplomowymi zatwierdza dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub wydziałowej komisji dydaktycznej.

5. Temat pracy dyplomowej musi być ustalony przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.

6. Kierujący pracą może wnioskować do dziekana o zatwierdzenie dodatkowej osoby - opiekuna pracy dyplomowej, w tym niespełniającej wymagań pkt. 1 i 2, współpracującej przy nadzorze nad przebiegiem pracy.

7. Praca dyplomowa może być napisana w języku obcym.
§31
1. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą dziekana poza Politechniką Łódzką, w tym w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, a także w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym.

2. Temat pracy dyplomowej wykonywanej poza Politechniką Łódzką zatwierdza dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub wydziałowej komisji dydaktycznej. Temat pracy dyplomowej może być ustalony również po rozpoczęciu semestru dyplomowego.
§32
1. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca semestru kończącego studia, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

2. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, co mogłoby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza osobę, która przejmie obowiązki kierowania pracą.

3. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został dotrzymany przez studenta z przyczyn od niego niezależnych może on ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednakże nie dłużej niż o trzy miesiące od terminu określonego w pkt. 1. Decyzję podejmuje dziekan po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

4. Jeżeli student nie złożył pracy dyplomowej w wymaganym terminie, dziekan podejmuje decyzję o rejestracji na kolejny semestr na zasadzie powtarzania lub o skreśleniu z listy studentów.

5. Przed powtarzaniem semestru dyplomowego dziekan zasięga opinii kierującego pracą dyplomową o stanie jej zaawansowania, możliwości kontynuacji lub potrzebie zmiany tematu pracy.

§33

1. Praca dyplomowa podlega opiniowaniu i ocenie z zastosowaniem skali podanej w §17 pkt, 1.

2. Kierujący pracą dyplomową przygotowuje opinię i wystawia ocenę pracy. Recenzent przygotowuje recenzję pracy dyplomowej i wystawia ocenę pracy.

3. Recenzenta wyznacza dziekan.

4. Recenzentem pracy dyplomowej może być profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego.

5. Dziekan może upoważnić do recenzowania prac dyplomowych adiunkta ze stopniem naukowym doktora, starszego wykładowcę ze stopniem doktora lub specjalistę spoza Uczelni. Nie dotyczy to przypadku,kiedy kierownikiem pracy dyplomowej jest adiunkt ze stopniem naukowym doktora, starszy wykładowca ze stopniem doktora lub specjalista spoza Uczelni.

6. W przypadku negatywnej pisemnej recenzji pracy dziekan powołuje drugiego recenzenta.

7. Ostateczna ocenę pracy dyplomowej ustala komisja egzaminu dyplomowego.

8. Praca dyplomowa wykonana poza Politechniką Łódzką podlega ocenie w Politechnice Łódzkiej.

Pełny Regulamin studiów na Politechnice Łódzkiej.Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

W całej Politechnice Łódzkiej jest obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w programie Antyplagiat.  Działania te reguluje „Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej”, która została wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2015 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 lipca 2015 r. (pobierz pełny tekst Zarządzenia).Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

§ 1

Niniejsza procedura określa zakresy i harmonogram czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych.

§ 2
 
1.  Student przekazuje promotorowi do oceny i sprawdzenia kompletną pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej oraz składa oświadczenia będące załącznikiem nr 1, załącznikiem nr  2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.

2.  Tryb przekazania pracy promotorowi, rodzaj nośnika i format danych pliku elektronicznej wersji pracy dyplomowej określa kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich).

3.  Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany, terminie 7 dni od dnia otrzymania pracy, do sprawdzenia jej oryginalności z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i przygotowania dokumentów, o których mowa w § 3.

§ 3
 
1.  Promotor pracy dyplomowej wprowadza plik elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego, generuje Raport Podobieństwa i analizuje go pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy:
    1)  współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%;
    2)  współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%;
    3)  próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń.

2.  Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa promotor pracy dyplomowej przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do procedury.

3.  Jeżeli z analizy Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w ust. 1 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, wówczas promotor generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa.

4.  W przypadku konieczności wygenerowania Rozszerzonego Raportu Podobieństwa(zgodnie z ust. 3) promotor, na podstawie tego raportu przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do procedury. Promotor ocenia czy praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. W szczególności promotor pracy dyplomowej powinien zwrócić uwagę czy:
    1)  praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanych przez system jako „podobne”;
    2)  nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;
    3)  nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń.

§ 4
 
Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekana ds. studenckich) złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Podobieństwa, oraz jeżeli powstały, Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.

§ 5
 
1.  Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:
    1)  powiadamia pisemnie kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekana ds. studenckich) o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu;
    2)  przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekanowi ds. studenckich) złożone przez studenta oświadczenia, których mowa w § 2 ust. 1 wraz przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy:Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Podobieństwa, Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.

2.  Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich) niezwłocznie powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.

3.  Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707).Wykaz norm dotyczących przygotowania publikacjiPN-70/P-55010 Jednostki wielkości typograficznych
PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej
PN-73/P-55009 Pisma drukarskie: klasyfikacja i metody określania cech strukturalnych pism łacińskich
PN-N-01212:1974P Transliteracja pisma jidysz
BN-76/7440-02 Zasady składania tekstów w języku polskim
BN-76/7440-03 Zasady formowania kolumn książek, broszur i czasopism
PN-78/N-01222/00 Kompozycja wydawnicza książki. Postanowienia ogólne
PN-78/N-01222/01 Kompozycja wydawnicza książki. Karty tytułowe (oraz PN-N-01222-1/A1 – Zmiana A1 z 1997 roku)
PN-78/N-01222/02 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały wprowadzające
PN-78/N-01222/03 Kompozycja wydawnicza książki. Tekst główny
PN-78/N-01222/04 Kompozycja wydawnicza książki. Materiał uzupełniający tekst główny
PN-78/N-01222/05 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały informacyjno-pomocnicze
PN-78/N-01222/06 Kompozycja wydawnicza książki. Indeksy
PN-78/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa
PN-78/N-01222/08 Kompozycja wydawnicza książki. Okładka i obwoluta
PN-80/N-01223 Szeregowanie alfabetyczne
PN-P-55025:1981 Maszynopis wydawniczy książek, broszur i czasopism
PN-83/P-55366 Zasady składania tekstów w języku polskim
PN-90/P-55012 Pismo drukarskie: zasady ustalania wymiarów
PN-ISO 843:1999P Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie
PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie
PN-ISO 259:2009P
Dokumentacja. Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie
PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji


    Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej