Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Usługi i informacje


Zapisy do Biblioteki

Zamówienia i rezerwacje

Wypożyczenia

Prolongaty

Limity wypożyczeń i prolongat

Zwroty

Zgubienie książki

Opłaty

Wypożyczania międzybiblioteczna

Wolny dostęp i czytelnie

Propozycja zakupu książki

Logowanie do zasobów
UDOSTĘPNIANIE

Szczegółowe zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych Politechniki Łódzkiej oraz obowiązki i uprawnienia użytkowników określone są w   Regulaminie Udostępniania Zbiorów i Usług w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.ZAPISY

Studenci i Doktoranci pierwszego roku PŁ, którzy otrzymają Elektroniczne Legitymacje, są automatycznie zapisywani do Biblioteki. Elektroniczna Legitymacja jest równocześnie kartą biblioteczną. Nie jest wymagane zapisywanie się do Biblioteki. Pozostałe osoby zapisują się w gmachu Biblioteki Głównej ma Wólczańskiej 223 (1. piętro, wypożyczalnia).

Zapisanie się do Biblioteki oznacza, że Czytelnik ma  założone konto w bibliotecznym systemie komputerowym oraz otrzymuje kartę biblioteczną.

Niezbędne dokumenty w celu dokonania zapisu:
 • pracownicy PŁ - dokument potwierdzający zatrudnienie, wypełnioną deklarację, fotografię do zeskanowania,
 • studenci i doktoranci starszych lat PŁ, którzy nie mają Elektronicznych Legitymacji - indeks z aktualną rejestracją, wypełnioną deklarację, fotografię do zeskanowania,
 • studenci i doktoranci innych łódzkich uczelni - dowód osobisty, elektroniczną legitymacje studenta/doktoranta,
 • studenci studiów podyplomowych i wolni słuchacze PŁ - potwierdzenie z dziekanatu o uczestniczeniu w studiach podyplomowych lub statusie wolnego słuchacza, dowód osobisty, wypełnioną deklarację, fotografię do zeskanowania,
 • uczniowie Zespołu Szkół PŁ - ważną legitymacje szkolną, deklarację ucznia, która w przypadku osób niepełnoletnich musi być dodatkowo podpisana przez rodzica/opiekuna i dostarczoną do BPŁ przez szkołę, fotografię do zeskanowania,
 • emerytowani pracownicy PŁ - dowód osobisty, świadectwo pracy  poświadczające odejście na emeryturę z PŁ,
 • pozostałe osoby pełnoletnie = czytelnicy wypożyczający za kaucją - dowód osobisty, wypełnioną deklarację

Osoby piszące w PŁ pracę doktorską z tzw. "wolnej stopy" oraz słuchacze studiów podyplomowych PŁ mogą korzystać z Biblioteki PŁ po otrzymaniu przez bibliotekę odpowiednich zobowiązań:
 • doktoranci PŁ - zobowiązanie promotora w pdf oraz w rtf
 • słuchacze studiów podyplomowych PŁ - zobowiązanie kierownika studiów podyplomowych w pdf oraz w rft

Sprawdź opłatę za wydanie karty bibliotecznej.

 
Ważność karty
 • Pracownicza karta biblioteczna wydawana jest na czas zatrudnienia w PŁ.
 • Doktorancka i studencka karta biblioteczna wydawana jest na czas trwania studiów.
 • Karta biblioteczna osoby wypożyczającej za kaucją wydawana jest na 5 lat.

Odstępowanie karty bibliotecznej bądź Elektronicznej Legitymacji innym osobom pozbawia prawa do korzystania z Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych PŁ zarówno właściciela karty, jak i osobę bezprawnie się nią posługującą. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej, zmiany adresu, nazwiska itp. należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię Biblioteki Głównej PŁ lub jedną z bibliotek filialnych.
ZAMÓWIENIA I REZERWACJE

Poza godzinami otwarcia Biblioteki możliwe jest zamawianie elektroniczne przez katalog Biblioteki PŁ. Zamawianie dotyczy książek, które fizycznie znajdują się w Bibliotece Głównej. Na koncie czytelnika wyświetli się informacja z datą, kiedy zamówienie wygasa. Zamawianie książek jest aktywne w dni powszednie w godz. 20.00 - 7.00; w soboty od godz. 16.00 do godz. 7.00 w poniedziałek.

Aby złożyć  zamówienie elektroniczne należy zalogować się w katalogu podając:
- Login:
            Studenci i Doktoranci PŁ  - numer indeksu poprzedzony literami "PL" (np: "PL123456")
            pozostali studenci - numer indeksu
            uczniowie Zespołu Szkół PŁ - numer legitymacji  (np. 123/2011)
            pozostałe osoby - numer dowodu osobistego.
- PIN: 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.Książki należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 3 dni  od dnia ich zamówienia.

Ponadto w katalogu bibliotecznym możliwe jest rezerwowanie książek. Rezerwowanie dotyczy książek wypożyczonych przez innego użytkownika. Na koncie czytelnika wyświetli się informacja o miejscu w kolejce na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Gdy tylko zarezerwowana książka zostanie oddana do Biblioteki Głównej, użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że książka jest gotowa do odbioru (przez określony czas). Książki można rezerwować komputerowo w dowolnym czasie.


WYPOŻYCZANIE

WYPOŻYCZANIE w Bibliotece Głównej

Książki należy wyszukać samodzielnie na półkach w obszarach wolnego dostępu i wypożyczyć:
- samodzielnie przy pomocy self-checka na I lub II piętrze (nie dotyczy osób wypożyczających za kaucją),
- przez bibliotekarza w Wypożyczalni na I piętrze.

Warunkiem wypożyczenia zbiorów na zewnątrz jest:
- posiadanie konta wolnego od blokad,
- użycie ważnej Elektronicznej Legitymacji, a w przypadku nieposiadania takowej - karty bibliotecznej,
- dodatkowo - przy wypożyczaniu za kaucją, również wpłacenie ustalonej kaucji.  WYPOŻYCZANIE w bibliotekach filialnych
 
Książki z bibliotek filialnych można wyszukać w katalogu Biblioteki PŁ, a w celu ich wypożyczenia należy osobiście zgłosić się do wybranej biblioteki.PROLONGATY

Prolongata (przedłużenie) terminu zwrotu książki może być dokonana osobiście w Bibliotece lub przez internet, po zalogowaniu się do katalogu on-line na własne konto. Prolongaty terminu zwrotu książki można dokonać nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem tego terminu.LIMITY WYPOŻYCZEŃ I PROLONGAT

Limit wypożyczeń z Biblioteki Głównej:

Kategorie użytkowników
Ogólne limity        
Woluminy
Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci PŁ
25
180
3
Studenci PŁ
16
90
1
Studenci PŁ studiujący na dwóch kierunkach
24
90
1
Słuchacze studiów podyplomowych PŁ
3
30
0
Uczniowie Zespołu Szkół PŁ
4
30
0
Emerytowani pracownicy PŁ
5
90
1
Pozostali czytelnicy
3
30
0


Limity wypożyczeń z Biblioteki Biotechnologii i Nauk o Żywności:
Kategorie użytkowników
Ogólne limity        
Woluminy
Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci Wydziału
25
180
3
Studenci Wydziału
16
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0


Limity wypożyczeń z Biblioteki Chemicznej im. O. Achmatowicza:
Kategorie użytkowników
Ogólne limity        
Woluminy
Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci Wydziału
15
180
3
Studenci Wydziału
3
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0


Limity wypożyczeń z Biblioteki Elektrotechniki:
Kategorie użytkowników
Ogólne limity        
Woluminy
Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci Wydziału
25
180
3
Studenci Wydziału
16
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0


Limity wypożyczeń z Biblioteki Mechaniki:
Kategorie użytkowników
Ogólne limity        
Woluminy
Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci Wydziału
25
180
3
Studenci Wydziału
3
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0


Biblioteka Budownictwa i Architektury nie prowadzi długoterminowych wypożyczeń, udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni. Dopuszcza się jedynie krótkoterminowe wypożyczenia pojedynczych woluminów książek i czasopism w celu wykonania odbitek kserograficznych dla potrzeb osobistych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej – maksymalnie 3 wol. na 3 godz. Nieprzestrzeganie terminowego zwrotu publikacji wypożyczanych na krótko może skutkować zablokowaniem konta czytelnika na okres maksymalnie 30 dni.ZWROTY

Zwroty wypożyczonych książek odbywają się w Wypożyczalni - w sposób tradycyjny - oraz poprzez skrzynki zwrotów. Książki należy oddawać w tej bibliotece, z której zostały wypożyczone.

Usprawnienie oddawania do biblioteki wypożyczonych książek. Czytelnicy, którzy odwiedzają Bibliotekę jedynie w celu zwrotu książki mogą korzystać ze skrzynek zwrotów. Jedna z nich jest zainstalowana przed wejściem do Biblioteki Głównej (całodobowa),  druga
znajduje się w korytarzu przed Biblioteką Elektrotechniki, a trzecia znajduje się przed Biblioteką Mechaniki.


Książki wrzucone do skrzynek na co najmniej godzinę przed zamknięciem bibliotek zostaną tego samego dnia  usunięte z  konta czytelnika.ZGUBIENIE KSIĄŻKI

Wyciąg z regulaminu dotyczący odpłatności za zgubione książki:


Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania zbiorów i usług w Bibliotece PŁ


Zasady ustalania odpłatności za książki ze zbiorów Biblioteki PŁ, zagubione przez czytelników.

1. Należność za książkę zagubioną ustala się w sposób następujący:
a. należność za książkę zakupioną do 1994 r. włącznie wynosi .........minimum 50,00 zł
b. należność za książkę zakupioną po 1994 r. (z wyjątkiem ostatnich trzech lat) wynosi: 
    wartość inwentarzowa książki x 2, ............................................minimum 50,00 zł
c. należność za książkę zakupioną w ostatnich 3 latach wynosi:
    wartość inwentarzowa książki x 3, ............................................minimum 50,00 zł
2. Uprawniony bibliotekarz ma prawo (w miejsce zapłaty) za książkę zagubioną, wskazać do odkupienia inną książkę (w cenie równej wyliczonej należności za książkę zagubioną).

3. Możliwy jest zwrot książki identycznej, jak zagubiona lub jej nowszego wydania.

4. Jeśli należność za zagubioną książkę przekracza kwotę 150,00 zł, pracownik lub student PŁ, może zwrócić się do Dyrektora BPŁ z pisemną prośbą o rozłożenie jej na raty, płatne w kolejnych miesiącach. W przypadku uzyskania zgody Dyrektora, czytelnik obowiązany jest do złożenia pisemnego zobowiązania do wpłacania należnych kwot w określonych terminach. Pierwsza rata wynosi minimum 50% należności.

5. Niniejsze zasady obowiązują od dnia podpisania.


Lista tytułów książek, które bibliotekarze mogą wskazać do zakupu za książki zgubione.OPŁATY

Opłata za wystawienie nowej karty bibliotecznej
12 zł
Opłata za wystawienie duplikatu karty bibliotecznej 12 zł
Opłata za wymianę zniszczonej karty bibliotecznej
12 zł
Minimalna kaucja za wypożyczoną książkę dla czytelnika spoza PŁ
50 zł
Opłata za pierwszy dzień przetrzymania jednej książki
1 zł
Opłata za każdy rozpoczęty kolejny dzień przetrzymania jednej książki
0,05 zł
Maksymalna opłata za przetrzymanie jednej książki
50 zł
Opłata za pierwszą godzinę przetrzymania książki wypożyczonej "na noc" i "na weekend"
1 zł
Opłata za każdą następną godzinę przetrzymania książki wypożyczonej "na noc" i "na weekend" 0,30 zł


Wysokość opłat za materiały sprowadzane z zagranicy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych uzależniona jest od rodzaju sprowadzanych materiałów i cennika instytucji wypożyczającej oraz bieżących kosztów pocztowych i pobierana jest w wysokości ich nieprzekraczającej.WOLNY DOSTĘP I CZYTELNIE

Zgodnie z Regulaminem prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają osoby posiadające ważną kartę biblioteczną lub inny dokument tożsamości.

   

Zbiory udostępniane są:
 • w Bibliotece Głównej w obszarach wolnego dostępu do zbiorów :
  • na parterze - czasopisma
  • na I i II piętrze - książki
  • na III piętrze - książki, normy i inne zbiory specjalne
 • oraz w bibliotekach filialnych.

Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w szatni, a toreb i plecaków w szafkach depozytowych.

   
LOGOWANIE DO ZASOBÓW

Logowanie w katalogu bibliotecznym pozwala użytkownikowi na przeglądanie stanu swojego konta bibliotecznego, zamawianie i rezerwowanie książek oraz przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.Aby zalogować się do katalogu należy wpisać Login:

 • studenci i doktoranci PŁ - numer indeksu poprzedzony literami "PL", np. PL123456,
 • pozostali studenci - numer indeksu,
 • uczniowie Zespołu Szkół PŁ - numer legitymacji, np. 123/2015,
 • pozostałe osoby - numer dowodu osobistego
oraz PIN - pinem jest pięć ostatnich cyfr numeru PESEL.

Podobnie wygląda logowanie się użytkowników do elektronicznych zasobów, znajdujących się w ofercie biblioteki. W sieci uczelnianej logowanie nie jest potrzebne, jednak chcąc skorzystać z tych zasobów z własnego komputera domowego wymagane jest zalogowanie się przez serwer HAN.
Po wybraniu bazy lub serwisu ze strony
Źródła alfabetycznie użytkownik musi wybrać opcję dostępu spoza PŁ. Pojawi się okno logowania do serwera HAN.

Login to numer indeksu poprzedzony wielkimi literami PL lub numer dowodu osobistego (wielkość liter ma znaczenie). PIN to pięć ostatnich cyfr numeru PESEL. Jeśli wpisane dane są odpowiednie, otworzy się wybrany serwis.

Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej