Wykaz bibliotek zakladowych i instytutowych

System biblioteczno-informacyjny Politechniki Łódzkiej kształtował się przez lata. Trzon od początku stanowi Biblioteka Główna, która przez kolejne lata istnienia jednostki powiększyła się o sześć bibliotek filialnych - pięć bibliotek przy wydziałach oraz Bibliotekę Beletrystyczną, przeznaczoną wyłącznie dla obecnych i emerytowanych pracowników Politechniki Łódzkiej. Sieć biblioteczna Politechniki Łódzkiej obejmuje także bibliotek zakładowe i instytutowe. Biblioteki te nie podlegają Bibliotece Politechniki Łódzkiej, są zarządzane i finansowane przez jednostki, przy których funkcjonują. Pełnią funkcję pomocniczą i obsługują niemal wyłącznie pracowników i studentów starszych lat studiów danej jednostki. Biblioteka sprawuje nad bibliotekami zakładowymi jedynie opiekę merytoryczną.