Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Ankieta


Oferta Ośrodka

Patentowe bazy online

Elektroniczne źródła informacji patentowej

Bazy danych znaków towarowych

Inne ośrodki


Seminarium PolBit 2015


OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ


pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej


Korzystanie z usług Ośrodka jest nieodpłatne.
Ośrodek  nie zatrudnia rzecznika patentowego


Adres

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223 (budynek B22);
Czytelnia Zbiorów Specjalnych na III piętrze
tel. 42 631 20 68
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl

Godziny pracy Ośrodka

poniedziałek– piątek    godz. 9.00-19.45
sobota    godz. 9.00-15.30

Uwaga: tymczasowe zmiany godzin pracy podawane są na stronie Godziny otwarcia.           Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY

której celem jest badanie zadowolenia z usług Ośrodka Informacji Patentowej. Ankieta będzie wykorzystana tylko w celach statystycznych, a jej zadaniem jest poprawienie jakości usług OIP. Wyniki pozwolą nam na dalsze doskonalenie OIP zgodnie z Państwa oczekiwaniami i propozycjami. Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.
Ośrodek Informacji Patentowej w Bibliotece PŁ (OIP)  współpracuje z Urzędem Patentowym RP.

Udostępnia patenty, czasopisma i literaturę związaną z ochroną własności intelektualnej oraz udziela informacji dotyczących  opatentowanych lub zgłoszonych do opatentowania wynalazków, znaków towarowych i innych materiałów na temat wynalazczości:

  • Biuletyn i Wiadomości UPRP - zawierające  informacje o zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP wynalazkach, wzorach użytkowych oraz znakach  towarowych, a także ogłoszenia o udzielonych patentach  na wynalazki, prawach ochronnych do wzorów użytkowych i znaków towarowych, zarejestrowanych wzorach przemysłowych,
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych, 
  • Międzynarodową Klasyfikację Patentową,
  • Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług,
  • Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych,
  • polskie opisy patentowe w wersji drukowanej (zbiory obejmują lata 1948-2013),
  • polskie i zagraniczne opisy patentowe w wersji elektronicznej - na płytach CD oraz w Internecie (bazy aktualizowane są na bieżąco),
  • publikacje dotyczące ochrony własności intelektualnej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
  • publikacje te można otrzymać w OIP (w miarę dostępności) nieodpłatnie

Udostępnia bazy danych na CD dostarczane przez European Patent Office (EPO) oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

  • ESPACE ACCESS
   baza bibliograficzna patentów, zawierająca także skróty zgłoszeń patentów do EP (patenty europejskie) i w ramach PCT, czyli Układu o Współpracy Patentowej.

  • ESPACE ACCESS PRECES
   baza bibliograficzna patentów udzielanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Słowacja, Litwa, Polska, Rumunia, Węgry;  lata 1993-2002).

  • ESPACE BULLETIN
   baza danych bibliograficznych patentów udzielonych przez EPO (Europejski Urząd Patentowy), zawiera także stan prawny zgłoszeń o patent europejski.

  • ESPACE GLOBALPAT
   baza bibliograficzna zawierająca pierwsze strony dokumentów patentowych w języku angielskim, opublikowanych w USA, EPO (Europejskim Urzędzie Patentowym), Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w ramach Układu o Współpracy Patentowej (lata 1971-2003).

  • ESPACE LEGAL
   teksty decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, konwencji EPC (klasyfikacja europejska), układu PCT, formularze EPO.

  • ESPACE PRECESS
   pełnotekstowa baza patentów z regionu krajów Europy Wschodniej i Środkowej od 1993 do 2003 r. (Bułgaria, Czechosłowacja, Czechy od 1995, Słowacja od 1995, Litwa od 1996, Łotwa od 1996, Polska, Rumunia, Węgry) (UPRP)

Udziela podstawowych  informacji jak dokonać zgłoszenia patentowego, jakie opłaty należy wnieść i gdzie się zgłosić.

Prowadzi porady w zakresie ochrony własności intelektualnej, obejmujące w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prawa autorskie, strategie postępowania z własnością intelektualną.

Pomaga w wyszukiwaniu oraz przyjmuje zamówienia na wyszukiwanie patentów w dostępnych źródłach informacji patentowej (osobiście, telefonicznie, mailowo).

Ośrodek prowadzi szkolenia z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz innych zainteresowanych użytkowników.

Przykładowa tematyka szkoleń:

  • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
  • znaczenie i ochrona patentów,
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
  • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

Planowane szkolenia


Krótki przewodnik po patentach

Informacje - Procedury - Opłaty - Strony WWW
Opracowanie: Izabela Olejnik, opieka merytoryczna Grażyna Antos - prezentacja w pdf (styczeń 2015)
Ośrodek oferuje dostęp do baz patentowych online rekomendowanych przez Urząd Patentowy RP


BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP

Bazy zawierają dane dotyczące polskich wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, międzynarodowych znaków towarowych (Porozumienie madryckie), wzorów przemysłowych; również wzorów zdobniczych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, dane o wynalazkach zagranicznych, chronionych na terenie Polski na mocy międzynarodowej procedury PCT.

Informacje o nowych zgłoszeniach pojawiają się po 18 miesiącach od daty zgłoszenia w przypadku wynalazków i po 3 miesiącach przypadku znaków towarowych.

Dostępne informacje:dane bibliograficzne, skrót opisu (baza jest sukcesywnie uzupełniana pełnymi opisami), rysunki, informacja dotycząca stanu prawnego danego wynalazku.  


REGISTER PLUS

Wyszukiwarka informacji związanych ze stanem spraw i statusem prawnym wybranych, ujawnionych publicznie przez UPRP, zgłoszeń i praw wyłącznych dotyczących polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dodatkowych praw ochronnych (SPC) oraz patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP.

SERWER PUBLIKACJI URZĘDU PATENTOWEGO RP

Zawiera pełne teksty polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz teksty tłumaczeń na język polski patentów europejskich, obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Elektroniczne źródła informacji patentowej

Europejski Urząd Patentowy 

Organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej powołanej na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jego zadaniem jest przyznawanie patentów europejskich.WIPO (World Intellectual Property Organization)

Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.Google Patent Search

Wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku


DEPATISNET

Serwis Niemieckiego Urzędu Patentowego; niemieckie opisy patentowe i wzory użytkowe, obszerne zbiory międzynarodowe (WO, EP, US, JP, FR, GB, CH, AT). Baza umożliwia poszukiwania w języku niemieckim, udostępnia niemieckie opisy patentowe i wzory użytkowe.


ESPACENET

Baza dokumentów patentowych European Patent Office (EPO) i World Intellectual Property Organization (WIPO). Dane na temat ponad 50 mln patentów z całego świata; pełne teksty patentów amerykańskich, niemieckich, francuskich i brytyjskich, patentów europejskich (EP); pełne teksty zgłoszeń PCT (WO); dane bibliograficzne patentów z ponad 50 krajów, także z Polski (pełne teksty polskich opisów patentowych od nr 153901). Dostępna przez interfejsy w językach angielskim, niemieckim, francuskim.

ESPACENET PL

Baza umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej European Patent Office (EPO) - tzw. "tłumaczeń na język polski" patentów ważnych na terytorium Polski, a ponadto - może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej (ponad  70 mln. dokumentów), pochodzącej z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.   

PATENTSCOPE 

Umożliwia poszukiwania w zasobach dokumentacji World Intellectual Property Organization (WIPO) - zgłoszenia międzynarodowe od roku 1978 na bieżąco. Pełne teksty zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO); możliwe wyszukiwanie proste i zaawansowane, baza oferuje kilka dodatkowych funkcji: funkcję graficznego przedstawienie wyników wyszukiwania wg lat publikacji, zgłaszającego, kraju oraz podklas MKP oraz funkcję RSS


United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Bazy z pełnymi tekstami oraz faksymiliami patentowej dokumentacji zgłoszeń i udzielonych patentów (patenty od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia od roku 2001 na bieżąco). Dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku; możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku; patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację; do przeglądania dokumentów konieczne jest zainstalowanie Alterna TIFF plug-in. Obejmuje m.in.:

Patent Full-Text and Full-Page Image Databases,

Trademark Electronic Search System (Tess)


Office for Harmonization in the Internal Market

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) .  Podstawowe informacje o nakach i wzorach, procedury rejestracji, zgłaszanie znaków i wzorów, nauka i prawo. Bazy danych wspólnotowych znaków towarowych i wzorów zdobniczych.FreePatentsOnline

Wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP.


                   Bazy danych znaków towarowycheSearch plus

Wyczerpujące informacje o znakach towarowych, wzorach, właścicielach, pełnomocnikach i biuletynachBaza TMview

Znaki towarowe wszystkich oficjalnych urzędów ds. znaków towarowych, które uczestniczą w działaniach na poziomie krajowym, międzynarodowym i unijnym.Designview

Główny punkt dostępu do informacji o zarejestrowanych wzorach przechowywanych przez którykolwiek z uczestniczących urzędów krajowych.

Register Plus

wyszukiwarka znaków towarowych. Znaki towarowe zarejestrowane i zgłoszone przed Urzędem Patentowym RPGlobal Brand Database

Baza znaków towarowych Porozumienia MadryckiegoDPMA Register - Marken

baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych


Trademark Database Portal

lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie
Wybrane urzędy i biura patentowe

Politechnika Łódzka Sekcja Transferu Technologii
ul. Ks. I. Skorupki 6/8 (budynek Wozowni B2)
tel. 42  631 20 41, fax: 42 636 60 29

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
ul. Ks. I. Skorupki 6/8, (budynek Wozowni B2)
tel./fax 42 631 28 40 http://www.ctt.p.lodz.pl 

Politechnika Łódzka Rzecznik Patentowy
ul. Ks. I. Skorupki 6/8, budynek Wozowni B2
tel. 42 631 20 48, 42 631 20 49 

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej przy Uniwersytecie Łódzkim
http://regopat.uni.lodz.pl/
Lokalizacja:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź pokój 223 B
Adres do korespondencji
Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel.: 42 635 60 68
fax: 42 635 64 39
email: regopat@uni.lodz.pl
(23.11.2015 r.)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  http://www.uprp.pl

European Patent Office (EPO) http://www.epo.org

World Intellectual Property Organization (WIPO) http://www.wipo.int


Warsztaty  praktycznego wyszukiwania informacji w bazach patentowych European Patent Office - EPO. Łódź 28-29 marca 2017 r.

Ośrodek Informacji Patentowej przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej organizuje  dwudniowe warsztaty na temat praktycznego wyszukiwania informacji w bazach patentowych European Patent Office.

Warsztaty poprowadzą:

 • mgr Agnieszka Podrazik - kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizująca się w informacji patentowej,
 • mgr Małgorzata Jaworowska – dokumentalista dyplomowany.

Dla kogo?
Warsztaty są kierowane do bibliotekarzy pracujących w oddziałach informacji naukowej, a także prowadzących w macierzystych bibliotekach Ośrodki Informacji Patentowej oraz wszystkich zainteresowanych tematem szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej.

Kiedy i gdzie?   
Spotkanie odbędzie się w dniach 28-29 marca 2017 w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, udział w spotkaniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program w pdf

Kontakt
Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela
Oddział Obsługi Użytkowników: Justyna Sendecka, Anna Rutkowska, Izabela Olejnik, Iwona Sójkowska.
tel. 42 631 20 68


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej