home page


Ankieta

Szkolenia z ochrony własności przemysłowej

Nasza oferta

Inne ośrodki

Krótki przewodnik po patentach

Seminarium PolBit 2015

OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ
pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Adres:
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223 (budynek B22); Czytelnia Zbiorów Specjalnych na III piętrze
tel. 42 631 20 68
email oipbpl@lib.p.lodz.pl

Czynny:
poniedziałek - piątek godz. 9.00-19.45, sobota godz. 9.00-15.30

Korzystanie z usług Ośrodka jest nieodpłatne. Ośrodek  nie zatrudnia rzecznika patentowego.


Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie A N K I E T Y

której celem jest badanie zadowolenia z usług Ośrodka Informacji Patentowej. Ankieta będzie wykorzystana tylko w celach statystycznych, a jej zadaniem jest poprawienie jakości usług OIP. Wyniki pozwolą nam na dalsze doskonalenie OIP zgodnie z Państwa oczekiwaniami i propozycjami. Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.


Ośrodek Informacji Patentowej w Bibliotece PŁ (OIP)  współpracuje z Urzędem Patentowym RP.

Udostępnia patenty, czasopisma i literaturę związaną z ochroną własności intelektualnej oraz udziela informacji dotyczących  opatentowanych lub zgłoszonych do opatentowania wynalazków, znaków towarowych i innych materiałów na temat wynalazczości:

 • Biuletyn i Wiadomości UPRP - zawierające  informacje o zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP wynalazkach, wzorach użytkowych oraz znakach  towarowych, a także ogłoszenia o udzielonych patentach  na wynalazki, prawach ochronnych do wzorów użytkowych i znaków towarowych, zarejestrowanych wzorach przemysłowych,
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych, 
 • Międzynarodową Klasyfikację Patentową,
 • Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług,
 • Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych,
 • polskie opisy patentowe w wersji drukowanej (zbiory obejmują lata 1948-2013),
 • polskie i zagraniczne opisy patentowe w wersji elektronicznej - na płytach CD oraz w Internecie (bazy aktualizowane są na bieżąco),
 • publikacje dotyczące ochrony własności intelektualnej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
 • publikacje te można otrzymać w OIP (w miarę dostępności) nieodpłatnie

Udostępnia bazy danych na CD dostarczane przez European Patent Office (EPO) oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

 • ESPACE ACCESS - baza bibliograficzna patentów, zawierająca także skróty zgłoszeń patentów do EP (patenty europejskie) i w ramach PCT, czyli Układu o Współpracy Patentowej.
 • ESPACE ACCESS PRECES - baza bibliograficzna patentów udzielanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Słowacja, Litwa, Polska, Rumunia, Węgry;  lata 1993-2002).
 • ESPACE BULLETIN - baza danych bibliograficznych patentów udzielonych przez EPO (Europejski Urząd Patentowy), zawiera także stan prawny zgłoszeń o patent europejski.
 • ESPACE GLOBALPAT - baza bibliograficzna zawierająca pierwsze strony dokumentów patentowych w języku angielskim, opublikowanych w USA, EPO (Europejskim Urzędzie Patentowym), Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w ramach Układu o Współpracy Patentowej (lata 1971-2003).
 • ESPACE LEGAL – teksty decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, konwencji EPC (klasyfikacja europejska), układu PCT, formularze EPO.
 • ESPACE PRECESS – pełnotekstowa baza patentów z regionu krajów Europy Wschodniej i Środkowej od 1993 do 2003 r. (Bułgaria, Czechosłowacja, Czechy od 1995, Słowacja od 1995, Litwa od 1996, Łotwa od 1996, Polska, Rumunia, Węgry) (UPRP)

Udziela podstawowych  informacji jak dokonać zgłoszenia patentowego, jakie opłaty należy wnieść i gdzie się zgłosić.

Prowadzi porady w zakresie ochrony własności intelektualnej, obejmujące w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prawa autorskie, strategie postępowania z własnością intelektualną.

Pomaga w wyszukiwaniu oraz przyjmuje zamówienia na wyszukiwanie patentów w dostępnych źródłach informacji patentowej (osobiście, telefonicznie, mailowo).

Prowadzi szkolenia z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz innych zainteresowanych użytkowników.
Przykładowa tematyka szkoleń:

 • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
 • znaczenie i ochrona patentów,
 • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
 • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
 • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

Najbliższe szkolenia odbędą się: 17 listopada 2015 r. oraz 19 stycznia, 15 marca i 17 maja 2016 r. Szczegóły na stronie - szkolenia


Krótki przewodnik po patentach
- informacje - procedury - opłaty - strony WWW / oprac. Izabela Olejnik, opieka merytoryczna Grażyna Antos - prezentacja w pdf (styczeń 2015)


Ponadto Ośrodek oferuje dostęp do baz patentowych online rekomendowanych przez Urząd Patentowy RP.

BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP

http://regserv.uprp.pl/register/advancedSearch?Lng=de
Bazy zawierają dane dotyczące polskich wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, międzynarodowych znaków towarowych (Porozumienie madryckie), wzorów przemysłowych; również wzorów zdobniczych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, dane o wynalazkach zagranicznych, chronionych na terenie Polski na mocy międzynarodowej procedury PCT.
Informacje o nowych zgłoszeniach pojawiają się po 18 miesiącach od daty zgłoszenia w przypadku wynalazków i po 3 miesiącach przypadku znaków towarowych.
Dostępne informacje:dane bibliograficzne, skrót opisu (baza jest sukcesywnie uzupełniana pełnymi opisami), rysunki, informacja dotycząca stanu prawnego danego wynalazku.

REGISTER PLUS
http://regserv.uprp.pl/register/advancedSearch?Lng=de
Wyszukiwarka informacji związanych ze stanem spraw i statusem prawnym wybranych, ujawnionych publicznie przez UPRP, zgłoszeń i praw wyłącznych dotyczących polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dodatkowych praw ochronnych (SPC) oraz patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP.

SERWER PUBLIKACJI URZĘDU PATENTOWEGO RP
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?jezyk=pl
Zawiera pełne teksty polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz teksty tłumaczeń na język polski patentów europejskich, obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* * *

DepatisNET (Niemcy)

http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index
Baza umożliwia poszukiwania w języku niemieckim, udostępnia niemieckie opisy patentowe i wzory użytkowe.

ESPACENET EP
http://worldwide.espacenet.com/
Baza dokumentów patentowych European Patent Office (EPO) i World Intellectual Property Organization (WIPO). Dostępna przez interfejsy w językach angielskim, niemieckim, francuskim.

ESPACENET PL
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
Baza umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej European Patent Office (EPO) - tzw. "tłumaczeń na język polski" patentów ważnych na terytorium Polski, a ponadto - może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej (ponad  70 mln. dokumentów), pochodzącej z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

PATENTSCOPE (WIPO)
http://www.wipo.int/patentscope/en/
Umożliwia poszukiwania w zasobach dokumentacji World Intellectual Property Organization (WIPO) - zgłoszenia międzynarodowe od roku 1978 na bieżąco.

United States Patent and Trademark Office (USPTO)
http://patft.uspto.gov/
Bazy z pełnymi tekstami oraz faksymiliami patentowej dokumentacji zgłoszeń i udzielonych patentów (patenty od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia od roku 2001 na bieżąco).


* * *

GOOGLE patents beta - patenty USA (łatwe wyszukiwanie również zaawansowane)
http://www.google.com/patents


Wybrane urzędy i biura patentowe

Politechnika Łódzka Sekcja Transferu Technologii,
ul. Ks. I. Skorupki 6/8 (budynek Wozowni B2)
tel. 42  631 20 41, fax: 42 636 60 29

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
ul. Ks. I. Skorupki 6/8, (budynek Wozowni B2)
tel./fax 42 631 28 40 http://www.ctt.p.lodz.pl 

Politechnika Łódzka Rzecznik Patentowy
ul. Ks. I. Skorupki 6/8, budynek Wozowni B2
tel. 42 631 20 48, 42 631 20 49 

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej przy Uniwersytecie Łódzkim
Łódź, ul. Narutowicza 65
tel. 42 635 60 68
http://www.uni.lodz.pl/ouni/struktura,opis,9811080000

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  http://www.uprp.pl

European Patent Office (EPO) http://www.epo.org

World Intellectual Property Organization (WIPO) http://www.wipo.int

Copyright © 1995-2014 Biblioteka Politechniki Łódzkiej