Źródła dotyczące prac dyplomowych

Procedury dyplomowania na poszczególnych Wydziałach Politechniki Łódzkiej

W-1 Wydział Mechaniczny - zasady dyplomowania

W-2 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - 

W-3 Wydział Chemiczny - zasady dyplomowania, egzamin dyplomowy

W-4 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - dyplomanci

W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - dyplomanci

W-6 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - prace dyplomowe

W-7 Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - dyplomy (logowanie przez WIKAMP)

W-9 Wydział Organizacji i Zarządzania - dyplomowanie

W-10 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - dyplomanci

Instytut Papiernictwa i Poligrafii - dyplomowanie

Centrum Kształcenia międzynarodowego - egzamin dyplomowy


Strony internetowe na temat techniki pisania prac naukowych

W sieci znaleźć można wiele zasobów, prezentujących bardziej ogólnie lub szczegółowo wytyczne pisania prac dyplomowych oraz ich redagowania. Oto przykładowe źródła, z których można korzystać pisząc pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską:


Wyciąg z regulaminu PŁ dotyczący pracy dyplomowej

Podstawowe informacje o procedurach związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej przez studenta, a także kwestie terminów, oceny i obrony pracy uściśla stosowny fragment Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej. (przeczytaj pełny tekst Regulaminu)

Rozdział 10. Praca dyplomowa

§30

1. Pracę dyplomową objętą programem kształcenia studiów pierwszego stopnia student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową pracownika Uczelni ze stopniem doktora, nie będącego nauczycielem akademickim lub specjalistą spoza Uczelni.

2. Pracę dyplomową objętą programem kształcenia studiów drugiego stopnia student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego: profesora lub adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową pracownika Uczelni ze stopniem doktora lub specjalistę spoza uczelni.

3. Temat i zakres pracy dyplomowej muszą być zgodne z efektami kształcenia określonymi dla danego kierunku i poziomu kształcenia. Tematykę pracy dyplomowej może także zaproponować student.

4. Tematy oraz kierujących pracami dyplomowymi zatwierdza dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub wydziałowej komisji dydaktycznej.

5. Temat pracy dyplomowej musi być ustalony przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.

6. Kierujący pracą może wnioskować do dziekana o zatwierdzenie dodatkowej osoby - opiekuna pracy dyplomowej, w tym niespełniającej wymagań pkt. 1 i 2, współpracującej przy nadzorze nad przebiegiem pracy.

7. Praca dyplomowa może być napisana w języku obcym.

§31

1. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą dziekana poza Politechniką Łódzką, w tym w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, a także w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym.

2. Temat pracy dyplomowej wykonywanej poza Politechniką Łódzką zatwierdza dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub wydziałowej komisji dydaktycznej. Temat pracy dyplomowej może być ustalony również po rozpoczęciu semestru dyplomowego.

§32

1. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca semestru kończącego studia, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

2. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, co mogłoby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza osobę, która przejmie obowiązki kierowania pracą.

3. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został dotrzymany przez studenta z przyczyn od niego niezależnych może on ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednakże nie dłużej niż o trzy miesiące od terminu określonego w pkt. 1. Decyzję podejmuje dziekan po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.

4. Jeżeli student nie złożył pracy dyplomowej w wymaganym terminie, dziekan podejmuje decyzję o rejestracji na kolejny semestr na zasadzie powtarzania lub o skreśleniu z listy studentów.

5. Przed powtarzaniem semestru dyplomowego dziekan zasięga opinii kierującego pracą dyplomową o stanie jej zaawansowania, możliwości kontynuacji lub potrzebie zmiany tematu pracy.

§33

1. Praca dyplomowa podlega opiniowaniu i ocenie z zastosowaniem skali podanej w §17 pkt, 1.

2. Kierujący pracą dyplomową przygotowuje opinię i wystawia ocenę pracy. Recenzent przygotowuje recenzję pracy dyplomowej i wystawia ocenę pracy.

3. Recenzenta wyznacza dziekan.

4. Recenzentem pracy dyplomowej może być profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego.

5. Dziekan może upoważnić do recenzowania prac dyplomowych adiunkta ze stopniem naukowym doktora, starszego wykładowcę ze stopniem doktora lub specjalistę spoza Uczelni. Nie dotyczy to przypadku,kiedy kierownikiem pracy dyplomowej jest adiunkt ze stopniem naukowym doktora, starszy wykładowca ze stopniem doktora lub specjalista spoza Uczelni.

6. W przypadku negatywnej pisemnej recenzji pracy dziekan powołuje drugiego recenzenta.

7. Ostateczna ocenę pracy dyplomowej ustala komisja egzaminu dyplomowego.

8. Praca dyplomowa wykonana poza Politechniką Łódzką podlega ocenie w Politechnice Łódzkiej.


Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

W całej Politechnice Łódzkiej jest obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w programie Antyplagiat. Działania te reguluje „Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej”, która została wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2015 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 lipca 2015 r. (pobierz pełny tekst Zarządzenia)

Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

§ 1

Niniejsza procedura określa zakresy i harmonogram czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych.

§ 2

1. Student przekazuje promotorowi do oceny i sprawdzenia kompletną pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej oraz składa oświadczenia będące załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.

2. Tryb przekazania pracy promotorowi, rodzaj nośnika i format danych pliku elektronicznej wersji pracy dyplomowej określa kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich).

3. Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany, terminie 7 dni od dnia otrzymania pracy, do sprawdzenia jej oryginalności z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i przygotowania dokumentów, o których mowa w § 3.

§ 3

1. Promotor pracy dyplomowej wprowadza plik elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego, generuje Raport Podobieństwa i analizuje go pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy:

1) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%;

2) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%;

3) próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń.

2. Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa promotor pracy dyplomowej przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do procedury.

3. Jeżeli z analizy Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w ust. 1 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, wówczas promotor generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa.

4. W przypadku konieczności wygenerowania Rozszerzonego Raportu Podobieństwa(zgodnie z ust. 3) promotor, na podstawie tego raportu przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do procedury. Promotor ocenia czy praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. W szczególności promotor pracy dyplomowej powinien zwrócić uwagę czy:

1) praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanych przez system jako „podobne”;

2) nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;

3) nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń.

§ 4

Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekana ds. studenckich) złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Podobieństwa, oraz jeżeli powstały, Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.

§ 5

1. Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:

1) powiadamia pisemnie kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekana ds. studenckich) o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu;

2) przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekanowi ds. studenckich) złożone przez studenta oświadczenia, których mowa w § 2 ust. 1 wraz przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy:Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Podobieństwa, Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich) niezwłocznie powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.

3. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707).


Normy dotyczące przygotowania publikacji

Praca dyplomowa powinna być pisana zgodnie z obowiązującymi normami, odnoszącymi się do układu treści, typografii czy budowy poszczególnych elementów pracy. Czy jednak stosowanie się do norm jest obligatoryjne? Nie, bowiem od 1 stycznia 2003 roku Ustawa o normalizacji zniosła obligatoryjność norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest już całkowicie dobrowolne. Ale wobec zróżnicowanych zasad dotyczących pisania prac dyplomowych, które można znaleźć w źródłach drukowanych i internetowych, norma jest po prostu jednym z bardziej wiarygodnych punktów odniesienia.

Wykaz norm dotyczących przygotowania publikacji

PN-70/P-55010 Jednostki wielkości typograficznych
PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej
PN-73/P-55009 Pisma drukarskie: klasyfikacja i metody określania cech strukturalnych pism łacińskich
>PN-N-01212:1974P Transliteracja pisma jidysz
BN-76/7440-02 Zasady składania tekstów w języku polskim
BN-76/7440-03 Zasady formowania kolumn ksi±żek, broszur i czasopism
>PN-78/N-01222/00 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Postanowienia ogólne
PN-78/N-01222/01 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Karty tytułowe (oraz PN-N-01222-1/A1 – Zmiana A1 z 1997 roku)
PN-78/N-01222/02 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Materiały wprowadzaj±ce
PN-78/N-01222/03 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Tekst główny
PN-78/N-01222/04 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Materiał uzupełniaj±cy tekst główny
PN-78/N-01222/05 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Materiały informacyjno-pomocnicze
PN-78/N-01222/06 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Indeksy
PN-78/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Bibliografia zał±cznikowa
PN-78/N-01222/08 Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Okładka i obwoluta
PN-80/N-01223 Szeregowanie alfabetyczne
PN-P-55025:1981 Maszynopis wydawniczy ksi±żek, broszur i czasopism
PN-83/P-55366 Zasady składania tekstów w języku polskim
PN-90/P-55012 Pismo drukarskie: zasady ustalania wymiarów
PN-ISO 843:1999P Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie
PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie
PN-ISO 259:2009P
Dokumentacja. Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie
PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji
© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej