Informacje ogólne

Biblioteka Politechniki Łódzkiej jest największą biblioteką techniczną w regionie. Składa się na nią biblioteka główna oraz biblioteki filialne. Razem z bibliotekami zakładowymi, działającymi w jednostkach organizacyjnych uczelni, tworzą system biblioteczno-informacyjny PŁ.

Działania Biblioteki Politechniki Łódzkiej skupiają się przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań środowiska akademickiego macierzystej uczelni. Zarówno profil gromadzonych zbiorów drukowanych i elektronicznych, jak i godziny pracy oraz lokalizacja poszczególnych agend dostosowane są do potrzeb naukowych i dydaktycznych pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Biblioteka pełni też funkcję publiczną, udostępniając w wolnym dostępie swoje zasoby drukowane i elektroniczne wszystkim osobom zainteresowanym naukami technicznymi. 

zdjęcie przedstawia budynek Biblioteki Głównej z charakterystyczną wieżyczką
Poza tradycyjnymi kanałami komunikacji (kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy) oraz stroną internetową biblioteka jest także obecna w serwisach Facebook, Twitter i Instagram. Aktualne informacje o usługach biblioteki, aktualne inicjatywy kulturalne, nowości książkowe w katalogu można znaleźć na stronach www biblioteki. Nowości wydawnicze oferowane przez Wydawnictwo PŁ można znaleźć na stronie Wydawnictwa


Zbiory

Zbiory drukowane

  • książki – 247 766 wol.
  • czasopisma – 135 709 wol. 
  • zbiory specjalne 229 935 j. ewid. ( w tym min normy polskie i branżowe, opisy patentowe 217 574 - prace doktorskie 4094 - mikroformy 7907 )

Zbiory w wersji elektronicznej

  • e-książki 463 970 tytułów dostępnych na poziomie pełnych tekstów, 
  • e-czsopisma 7 860 tytułów czasopism i innych publikacji z dostępem na poziomie pełnych tekstów
  • 78 bazy danych i serwisy

(stan na 31.12.2020)


 Projekty 

Od wielu lat Biblioteka Politechniki Łódzkiej pełni rolę lidera w konsorcjum Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, którego zadaniem jest administrowanie i rozwój wspólnego dla dziesięciu bibliotek naukowych systemu bibliotecznego. Efektem działania konsorcjum jest wdrożenie systemu Symphony oraz uruchomienie biblioteki cyfrowej CYBRA. 
Projekt CYBRA został zrealizowany dzięki współfinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Biblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje także projekt CRIS i URPD-retro. Pierwszy ma na celu utworzenie uczelnianej platformy posiadającej funkcjonalności systemów typu current research information system, wspomagającej zarządzanie wiedzą i nauką w Politechnice Łódzkiej.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje projekt: Welcome TULbox  „Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej” w ramach programu NAWA Welcome to Poland.
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.


Współpraca

Od 2004 roku Biblioteka Politechniki Łódzkiej współpracuje z NUKAT'em Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym. Daje to przede wszystkim wymierne korzyści przy katalogowaniu zbiorów. Biblioteka współpracuje czynnie, to znaczy że nie tylko może kopiować rekordy i dopisać swój symbol w oryginalnych rekordach bibliograficznych, ale także wprowadza rekordy khw i rekordy bibliograficzne do katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych. Od 2007 roku Biblioteka jest członkiem ogólnopolskiego Konsorcjum BazTech, w ramach krótego aktywnie współtworzy bazę zawartości polskich czasopism technicznych BazTech oraz do 2013 roku bazę BazTOL, wprowadzała także dane do bazy materiałów konferencyjnych SYMPOnet do 2014 roku. Biblioteka bierze również udział w wielu ogólnokrajowych przedsięwzięciach, jak współtworzenie baz Biblioteki Narodowej, współpracuje także z bibliotekami uczelni i instytucji naukowych w zakresie wymiany dubletów książek i czasopism. 

Biblioteka jest też siedzibą SP7TUL - Klubu Krótkofalowców Politechniki Łódzkiej.


Działalność społeczna

Biblioteka angażuje się także w wiele działań charytatywnych i współpracuje z wieloma fundacjami i instytucjami. Od kilku lat wspomagamy działalność Fundacji Kocia Mama - cyklicznie organizowane są u nas zbiórki karmy i kiermasze z kocim rękodziełem. 


 Nasza historia

Bibliotekę Politechniki Łódzkiej powołano do życia we wrześniu 1945 roku. W tym samym czasie organizowano biblioteki przy zakładach naukowych Politechniki, tworząc zaczątek uczelnianej sieci bibliotecznej. W tym czasie Biblioteka przeszła wiele zmian, wielokrotnie zmieniała lokalizację i w zależności od potrzeb zmieniana była również struktura organizacyjna jednostki. Obecnie obejmuje ona sześć oddziałów w Bibliotece Głównej, cztery biblioteki filialne oraz agendy specjalne, czyli Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej i Uczelniany Punkt Personalizacji. 

Poznaj naszą historię