Konto czytelnika

Sprawdzenie stanu konta

Stan konta można sprawdzić po zalogowaniu się się do katalogu. 


 

Jak się zapisać do Biblioteki?

Z Biblioteki Politechniki Łódzkiej na miejscu może korzystać każdy, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej. Dla osób, które chcą wypożyczać książki i korzystać z innych usług biblioteki karta biblioteczna jest niezbędna.

Do Biblioteki PŁ zapisywani są automatycznie wszyscy studenci i doktoranci pierwszego roku studiów na Politechnice Łódzkiej - legitymacja studencka jest równocześnie kartą biblioteczną. 

 

Pozostałe osoby, które chcą korzystać z Biblioteki, powinny udać się do wypożyczalni na 1. piętrze w Bibliotece Głównej. 

Oto dokumenty, które są niezbędne do dokonania zapisu:

 • Pracownicy PŁ - legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego lub karta pracownika PŁ, wypełniona deklaracja,
 • Studenci, doktoranci i pracownicy innych łódzkich uczelni - dowód osobisty, elektroniczna legitymacja studenta/doktoranta/pracownika,
 • Studenci studiów podyplomowych i wolni słuchacze PŁ - potwierdzenie o uczestniczeniu w studiach podyplomowych (lista przekazywana jest do biblioteki przez kierownika studiów)  lub statusie wolnego słuchacza, dowód osobisty i wypełniona deklaracja,
 • Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego PŁ - ważna legitymacja szkolna, deklaracja ucznia, która w przypadku osób niepełnoletnich musi być dodatkowo podpisana przez rodzica/opiekuna,
 • Emerytowani pracownicy PŁ - dowód osobisty, świadectwo pracy poświadczające odejście na emeryturę z PŁ oraz wypełniona deklaracja,
 • Honorowi czytelnicy - sokument stwierdzający tożsamość (z numerem PESEL).

 

Ważność karty

 • Pracownicza karta wydawana jest na czas zatrudnienia w PŁ.
 • Legitymacja doktoranta i studenta wydawana jest na czas trwania studiów.
 • Karta biblioteczna ucznia, wolnego słuchacza i słuchacza studiów podyplomowych wydawana jest na czas trwania nauki (wymaga corocznej aktualizacji konta).

 

Odstępowanie karty bibliotecznej bądź legitymacji studenckiej/doktoranat/pracownika innym osobom pozbawia prawa do korzystania z Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych PŁ zarówno właściciela karty/legitymacji, jak i osobę bezprawnie się nią posługującą. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej lub legitymacji, zmiany adresu, nazwiska itp. należy niezwłocznie powiadomić wypożyczalnię Biblioteki Głównej PŁ lub jedną z bibliotek filialnych.


 

Zgubienie karty

W przypadku utraty dokumentu identyfikującego czytelnika w systemie bibliotecznym zaleca się jak najszybsze powiadomienie dowolnej wypożyczalni Biblioteki PŁ, aby poprzez czasowe zablokowanie konta użytkownika lub odpowiednią adnotację zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu utraconego dokumentu.

Duplikat karty bibliotecznej wydaje się w Bibliotece Głównej w przypadku zmiany danych osobowych użytkownika lub zagubienia albo uszkodzenia karty bibliotecznej. 

W przypadku wydania duplikatu, z powodu zmiany danych lub uszkodzenia, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu pierwotnego egzemplarza karty bibliotecznej. W celu otrzymania duplikatu karty bibliotecznej należy zgłosić się do Biblioteki Głównej z dokumentami jak do zapisu oraz wnieść opłatę.


 

Opłaty związane z kartą biblioteczną

Opłata za:

 • wystawienie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 12,00 zł
 • za wymianę zniszczonej karty bibliotecznej wynosi 12,00 zł


 

Karta obiegowa

W chwili opuszczania Uczelni pracownicy, doktoranci oraz studenci większości Wydziałów PŁ otrzymują kartę odejścia, czyli kartę obiegową, tak zwaną obiegówkę, na której należy uzyskać wpisy potwierdzające rozliczenie z poszczególnymi jednostkami PŁ. W celu uzyskania potwierdzenia rozliczenia się z Biblioteką należy: 

1) w bibliotekach filialnych - zwrócić wszystkie wypożyczone książki i uregulować należności, a następnie 

2) w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, na 1. piętrze (w godzinach pracy Wypożyczalni), zwrócić wypożyczone książki i uregulować ewentualne należności. 


 

Korzystanie przez osoby spoza PŁ

Osoby, które nie są ani studentami, ani pracownikami Politechniki Łódzkiej mogą korzystać z naszej biblioteki na miejscu, w czytelniach i strefach wolnego dostępu do zbiorów, co obejmuje zarówno korzystanie z książek, czasopism, norm, patentów czy prac doktorskich oraz dostęp do baz danych, serwisów czasopism itp. – wystarczy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Szczegółowe warunki korzystania ze zbiorów i usług określa "Regulamin udostępniania zbiorów i usług w Bibliotece Politechniki Łódzkiej".