Normy w zbiorach Biblioteki

Dążeniem normalizacji jest uzyskanie optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie, przez ustalenie odpowiednich postanowień przeznaczonych do powszechnego oraz wielokrotnego stosowania. Działalność normalizacji polega przede wszystkim na opracowywaniu, publikowaniu oraz wdrażaniu norm. Poprawa przydatności wyrobów, procesów i usług do celów, którym mają służyć, zapobieganie powstawaniu barier w handlu oraz ułatwienie współpracy technicznej to jedne z kilku korzyści wynikających z normalizacji.

Podstawowym dokumentem normalizacyjnym są normy. To dokumenty będące zbiorem sprawdzalnych, opartych na badaniach lub innych podstawach naukowych, wymagań technicznych, wytycznych i zasad, których stosowanie: zwiększa poziom bezpieczeństwa pracy i użytkowania maszyn, zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakości wyrobów czy procesów, zmniejsza koszty ochrony zdrowia i środowiska. Za ich opracowanie i wydawanie odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny. Ukazują się one w postaci druków bądź broszur, dodatkowo jako dokument urzędowy norma jest opatrzona numerem referencyjnym. Zaleca się, aby normy były oparte na osiągnięciach nauki, techniki, jak również praktyki oraz dążyły do uzyskania optymalnych korzyści społecznych. PKN na mocy ustawy o normalizacji reprezentuje Polskę w międzynarodowych i europejskich organizacjach normalizacyjnych.

Normy nie są aktami prawnymi i ich stosowanie jest dobrowolne. Norma może stać się obowiązująca, w sytuacji, gdy dojdzie do powołania się na nią w przepisie powszechnie obowiązującym (np. rozporządzeniu). Powołanie nie zawsze dotyczy jednej, konkretnej normy. Przykładowo, możemy spotkać się ze stwierdzeniem, iż wskazany stan, „musi być zgodny z polskimi normami”. Użycie takiego zwrotu oznacza, że obowiązujące stają się normy dotyczące bezpośrednio omawiany stan.


 

Normy i inne zbiory specjalne w Bibliotece PŁ

Na drugim piętrze w Bibliotece Głównej udostępniane są do wglądu (na miejscu) Polskie Normy, zbiory specjalne (katalogi, broszury, literaturę firmową), normy branżowe (aktualne i archiwalne) oraz informatory i materiały firmowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie. 

Kolekcja norm obejmuje:

  • zbiór norm obowiązujących, wydanych przez PKN (przede wszystkim tych, które są w języku polskim),
  • zbiór norm wycofanych bez zastąpienia, których stan techniki uległ dezaktualizacji,
  • zbiór norm branżowych wytworzonych przez jednostki niepodlegające PKN, jak ministerstwa, przedsiębiorstwa czy koła naukowe. W 2002 r. po wejściu w życie obowiązującej ustawy, PKN zaprzestał wydawania oraz dalszego gromadzenia tej grupy norm. Mogą być one stosowane na zasadzie dobrowolności, jednak należy pamiętać, że mogą zawierać nieaktualne dane techniczne.
  • zbiór norm zagranicznych (w wyborze). 

 zdjęcia biurka z komputerami, w tle regały z normami

  


 

Oznaczenia norm

PN-.../A- do PN-.../Z-
Polska Norma o zasięgu krajowym; każda litera oznacza określoną dziedzinę normalizacji, np. nauka, oświata, kultura, dokumentacja.

PN-ISO  
Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę międzynarodową.

PN-EN
Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę europejską.

PN-EN ISO
Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, uznaną przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) za normę europejską lub opracowaną jednocześnie przez ISO i CEN.


 

Katalog polskich norm (online)

Najszybszym sposobem znalezienia normy jest skorzystanie z katalogu norm dostępnego na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W przypadku wyszukiwania prostego wystarczy wpisać w pole wyszukiwarki numer normy np. 9001 bądź pełny numer referencyjny PN-EN ISO 9001. Na podstawie otrzymanych wyników można prześledzić historię danej normy tj. kolejne zastąpienia oraz sprawdzić jej aktualny status.

W wyszukiwaniu zaawansowanym można wpisać w pole tytułu jedno bądź dwa słowa z nazwy normy lub wprowadzić kody numeryczne Międzynarodowej Klasyfikacji Norm tzw. lCS. Wyszukiwanie norm za pomocą tej klasyfikacji daje zdecydowanie więcej trafnych wyników.

Po wyszukaniu normy należy zgłosić się z jej numerem do dyżurującego bibliotekarza